19.11.02 Ulovlig fylling i Sola kommune

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

19.11.02 Ulovlig fylling i Sola kommune

Sola kommune
Rådhuset
4051 Sola

Stavanger 21.10.02

Bruk av urene masser i fylling ved Rudleholsveien, Sola kommune

Deponering av urene masser er etter forurensingsloven forbudt, men mindre det er søkt om og gitt tillatelse til deponiet. I Rudleholsveien i Sola kommune er det etablert en fylling som inneholder urene masser, blant annet betong, metallskrap, gummiavfall og asfalt. Følgelig er dette en type deponi som krever tillatelse etter forurensingsloven.

Betong, asfalt og andre urene masser er brukt i et nydyrkingsanlegg på Soma i Sola.(Foto: Erik Thoring)

Ved henvendelse til fylkesmannens miljøvernavdeling har vi fått opplyst at det ikke er gitt tillatelse til fylling i Rudleholsveien i Sola kommune. Det foreligger derimot en tillatelse til nydyrking i det aktuelle området. Nydyrkingen skjer ved at myrområdet blir gjenfylt. Nydyrkingstillatelsen forutsetter imidlertid at det blir brukt rene masser av stein, grus og jord. Vi mener at forutsetningene for dyrkingstillatelsen er brutt fordi det blir brukt urene masser.

Når det brukes urene masser uten noen form for sikring mot avrenning er det fare for at grunnvann og den nærliggende bekken/kanalen kan bli forurenset. Forurensingene kan bli transportert ut av området og medføre en risiko for det omkringliggende jordbruket ved at bekkevannet blir brukt til vanning av dyrka jord og som drikkekilde for husdyr.
Vi må be om at Sola kommune umiddelbart tar affære overfor det vi oppfatter som en ulovlig avfallsfylling ved Rudleholsveien. Fyllingsarbeidene må stoppes og det må kreves av eier at de urene massene blir fjernet fra fyllingen og deponert slik f-loven krever.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder

Vedlegg:
Bildene er tatt 12.10.02
Bilde 1: Asfalt deponert på toppen av fyllingen
Bilde 2: Betong og jernskrap deponert i fyllingen
Bilde 3: Skytematte og betong deponert i fyllingen

Gjenpart til:
Fylkesmannens miljøvernavdeling
IVAR
Rogaland Bondelag

Relaterte saker: