19.11.02 Villaksen trenger arealvern

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

19.11.02 Villaksen trenger arealvern

– behandling av St.prp. 79 (2001-2002)

Regjeringens forslag om opprettelse av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag er et viktig skritt i riktig retning av å sikre leveområdene til den atlantiske villaksen. Dessverre gir ikke forslaget slik det ser ut i dag tilstrekkelig beskyttelse, og det må derfor styrkes betraktelig for å gi villaksen et reelt vern.

Undertegnede organisasjoner ber Stortinget om å styrke St.prp nr 79 på følgende punkter:

Villaksen må beskyttes fra elv til hav
Skal villaksen ha et effektivt vern må hele dens leveområde beskyttes, fra elv og ut fjordmunningen. Finnmark øst for Kinnarodden må bli en sone. I tillegg må Porsangerfjorden, Sunndalsfjorden, Romsdalsfjorden, Nordfjord og Sognefjorden utvides slik at grensene for nasjonale laksefjorder trekkes ut til de foreslåtte sikringssonene og tiltakssonene. Dette er i tråd med det opprinnelige forslaget til Villaksutvalget.

Bjerkreimselva, Nærøydalselva, Åelva/Gjengedal, Orkla, Nidelva, Verdalselva og Namsen må bli nasjonale laksevassdrag i første runde. Dette er viktige lakseelver som munner ut i foreslåtte nasjonale laksefjorder.

Innen 2010 må eksisterende oppdrettsanlegg flytte ut av de nasjonale laksefjordene
For at de nasjonale laksefjordene skal oppnå full effekt må de være frie for oppdrett av laksefisk. I Regjeringens forslag blir 50 oppdrettsanlegg, seks slakterier og 43 settefiskanlegg liggende innenfor laksefjordene. Regjeringen sier at den vil forsøke å få i stand frivillige avtaler om utflytting fra de viktigste laksefjordene. Effektive virkemidler slik som kompensasjon bør tas i bruk. Vi krever at Stortinget stiller krav om at alle nasjonale laksefjorder skal være fri for oppdrett av laksefisk innen 2010.

Ingen skadelige inngrep før vedtak er fattet
Ingen skadelige inngrep må foretas i de midlertidige sikringssonene eller i de foreslåtte nasjonale laksevassdragene inntil ferdigstillingen av ordningen er behandlet av Stortinget.

Norges Jeger og Fiskerforbund
WWF
Norske Lakseelver
Norges grunneigar og sjølaksefiskarlag
Norges Naturvernforbund
Natur og Ungdom
Framtiden i våre hender
Sabima
Bellona
Den norske turistforening
Greenpeace

Relaterte saker: