20.10.02 Bedre vern av Jærstrendene

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

20.10.02 Bedre vern av Jærstrendene
Den sårbare naturen i Jærstrendene landskapsvernområde er utsatt for hardt press blant annet i form av hyttebygging i randsonen til verneområdet. Naturvernforbundet advarer mot å bygge flere hytter på Varden ved Ogna fordi det bety rasering av et vakkert kulturlandskap og i tillegg føre til økt slitasje i verneområdet.

Klepp Prosjektering AS
Postboks 157 4358 Kleppe

Stavanger 17.09.02

Vedr. fortetting og utvidelse av Varden hyttefelt, Ogna

Klepp Prosjektering AS har varslet oppstart av reguleringsarbeid for Varden hyttefelt, Ogna.

Vi kjenner ikke til reguleringsplanens innhold og omfang, men vil likevel reise flere kritiske bemerkninger.

Selv om hyttene vil ligge utenfor Jærstrendene landskapsvernområde, vil arealene i verneområdet bli utsatt for økt ferdsel og slitasje. Belastningen vil sannsynligvis bli større enn normalt for hytter fordi dette skal etter det vi forstår dreie seg helårs utleiehytter.
Vi vil i den sammenheng vise til «revidert verneplan for Jærstrendene landskapsvernområde» (Fylkesmannen i Rogaland, oktober 1995).I den reviderte verneplanen heter det følgende under kapitell 6.3 Turisme og reiseliv:

» Etablering av nye og utviding av eksisterande verksemder utanfor verneområdet som kan påverka naturtilstanden i verneområdet, bør styrast aktivt ved hjelp av Plan- og bygningslova».
Naturvernforbundet mener «føre var» prinsippet må komme til anvendelse i denne saken. Hvis sjansene er tilstede for at det kan oppstå uopprettelig skade på natur og arter i verneområdet må tiltaket ikke gjennomføres.
Vi vil også uttrykke betydelig skepsis til en hytteutbygging som forutsetter inngrep i områdets vakre kulturlandskap.

Til sist vil vi bemerke at det finnes en sjelden forekomst av kusymre i eller ved det aktuelle utbyggingsområdet.

Dersom det blir fremmet et reguleringsforslag for Varden hyttefelt, Ogna vil vi be om å få dette tilsendt.

Vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma
Styreleder

Erik Thoring Daglig leder


Gjenpart til:
Hå kommune Fylkesmannens miljøvernavdeling Varden Vel v/Terje Frank Bru

Relaterte saker: