21.01.02: Vern sjøfuglene på Ormøyholmen

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

21.01.02: Vern sjøfuglene på Ormøyholmen

STAVANGER KOMMUNE
Kultur og byutvikling
Postboks 8001
4068 STAVANGER

HØRINGSUTTALELSE VEDR. REVIDERT REGULERINGSPLAN ORMØY:

Viser til Byplansjefens planer for reguleringsplan på Ormøy datert 01.10.01, hvor Byplansjefen går inn for å tilrettelegge med bro for ferdsel på Ormøyholmen.

SAMMENDRAG:
Naturvernforbundet i Rogaland går på det sterkeste imot disse planene, da dette vil fortrenge en regionalt viktig hekkeplass for sjøfugl.

  • Stavangerskjærgården innehar fylkets største hekkebestand av fiskemåke, og har et særlig ansvar for å ivareta hekkeplassen til denne arten
  • Potensielle hekkeplasser for fiskemåke i Rogaland er svært redusert siden slutten av ’70-tallet
  • Ormøyholmen er en av de tre største hekkeplassene for fiskemåke i Stavanger i en årrekke
  • Ferdselsforstyrrelse i hekketiden er en av hovedårsakene til den generelle tilbakegangen av særlig fiskemåke man ser i fylket
  • En bruforbindelse til Ormøyholmen vil høyst sannsynlig fortrenge hekkebestanden på holmen
  • Naturvernforbundet i Rogaland har i to år drevet vegetasjonsrydding på Ormøyholmen i samarbeid med Stavanger kommune for å fremme forholdene for måkebestanden på lokaliteten
  • Stavanger kommune er forpliktet til å ivareta det biologiske mangfoldet iht. Bern-konvensjonen
  • Det er pedagogisk viktig i et stadig mer urbant samfunn at folk får et nært forhold til naturen og dermed viktig å bevare denne hekkelokaliteten
  • Kommunen burde konsentrere seg om å tilrettelegge områder av lavere biologisk verdi for nærfriluftsliv

1. Ferdselsforstyrrelse i hekketiden er en av hovedårsakene til den generelle tilbakegangen av særlig fiskemåke man ser i fylket
Ferdselsforstyrrelse i hekketiden er trolig hovedårsaken til den generelle tilbakegangen av måker man har vært vitne til i Ryfylke-bassenget de seinere år. Spesielt arten fiskemåke har vist en klar tilbakegang i både bestandsstørrelse og i hekkelokaliteter, og man antar at dette er et resultat av ferdselsforstyrrelse i koloniene, tilgroing av vegetasjon, villmink og utkonkurrering av større måkearter. Man har grunn til å anta at småbåtturismen har vært en viktig årsak, og man har sett en stor reduksjon i hekkeplasser for sjøfugl etter denne formen for friluftsliv skjøt fart i Ryfylke-bassenget.
For å demme opp mot dette har man forsøkt å verne om fuglelivet i en del områder gjennom ferdselsreguleringer etter Naturvernloven. Når sjøfuglreservatene i Rogaland ble opprettet så tidlig som i 1977 ble Stavangerskjærgården i stor grad oversett, da man antok at denne var fattig på hekkende sjøfugl. Dette har i seinere tid vist seg ikke å være tilfelle, og hadde man vært oppmerksom på dette på det daværende tidspunkt ville trolig flere holmer i Stavanger kommune hatt status som sjøfuglreservat og Ormøyholmen en selvsagt del av dette.
Stavanger kommune innehar i dag fylkets største hekkebestand av fiskemåke (kilde: Fylkesmannen i Rogaland, Sjøfuglregistreringene), og hekkekoloniene er lokalisert rundt Byøyene og i Havnebassenget. Det kan virke som om fuglene er presset inn mot befolkningskonsentrasjoner for å finne egnete holmer og holmer som er forskånet for ferdsel.

2. Beskrivelse av Ormøyholmen og holmens hekkebestand
Ormøyholmen har i en årrekke huset en stor og stabil hekkebestand av fiskemåke og makrellterner, og registreringene av hekkende sjøfugl i Stavanger startet først i 1989. Før dette har man ikke vært observant på hekkebestanden på Ormøyholmen.

Den huset ved første registrering en bestand på 180 par fiskemåke og 80 par makrellterner. Årvisst siden har det blitt utført telling av hekkefugl i denne kolonien, i likhet med resten av Stavangerskjærgården, og resultatene er at bestanden av hekkefugl siden har vært svakt økende. På midten av ’90 tallet etablerte det seg hettemåker på holmen. Siden da har man hatt en hekkebestand på omkring 150-200 par fiskemåke, 100 par hettemåke og 30 par terner (hovedsakelig makrellterner). I tillegg kommer noen par med tjeld og gråmåker (kilde: Fylkesmannen i Rogaland, Sjøfuglregistreringene).
Ormøyholmen kan på bakgrunn av at dette er blant regionens største fiskemåkekolonier og siden kolonien gjennom en årrekke har vært stabil i størrelse, klassifiseres som regionalt viktig.

3. Tidligere forslag om tilrettelegging for friluftsliv har blitt avvist pga områdets verdi, og lokaliteten er blitt skjøtslet for å fremme forholdene for sjøfuglen
Allerede i 1995 foreslo Stavanger kommune å tilrettelegge Ormøyholmen for ferdsel ved bruk av bro. Forslaget ble nedstemt enstemmig i Bystyret (unntatt Frp’s stemme) av hensyn til fuglelivet. Naturvernforbundet i Rogaland kan ikke se at situasjonen nå er endret, snarere tvert i mot er sjøfuglens tilgang til hekkeområder ytterligere forverret i dag på grunn av økt press på sjøareal.

Naturvernforbundet i Rogaland og daværende Kommunalavdeling for kirke og idrett (nå: Park og idrett) samarbeidet i 1996 og 1997 om vegetasjonsrydding på holmen, da økende tilgroing av vegetasjon fortrengte den hekkende sjøfuglen. Naturvernforbundet stilte med arbeidskraft, og Stavanger kommune med redskap og finansiering av tiltaket. Kontaktpersonen i kommunen var da naturvernteknikker Gunnar Helliesen, og i fellesskap med kommunen ble utføringen av skjøtselen planlagt i detalj. Kriteriene var at skjøtselen ikke skulle virke for dramatisk for den tilstøtende befolkningen og i tillegg fremmende for fuglelivet. Tiltaket hadde god effekt, og man så allerede året etter en økning i hekkebestanden.

4. En bruforbindelse til Ormøyholmen vil høyst sannsynlig fortrenge hekkebestanden på holmen
Naturvernforbundet i Rogaland kan med stor sikkerhet fastslå at en bruforbindelse til Ormøyholmen vil fortrenge den eksisterende kolonien av fiskemåke, hettemåke og makrellterner på holmen.

Ormøyholmen er i særstilling når det gjelder en stor sjøfuglkoloni svært nær bebyggelse, faktisk enestående i området. Hekkefuglene på Ormøyholmen har tilpasset seg båttrafikk tett ved og rundt holmen så lenge de får være i fred på selve holmen. Ferdsel på selve holmen vil fuglene derimot umulig kunne tilpasse seg, da man her naturlig nok overstiger fuglenes fryktbarriere som er tilpasset en «imaginær grense» mellom båttrafikk tett ved holmen og ferdsel på selve holmen. Et gjerde langs turveien som er forespeilet i planene vil her ikke ha noen positiv virkning for fuglelivet sin del, siden menneskelig ferdsel i seg selv på holmen vil være tilstrekkelig til å stresse hekkefuglene så mye at disse oppgir kolonien. Båttrafikken rundt Ormøyholmen i dag er så tett at man opererer her helt på grensen av hvor mye forstyrrelse fuglene klarer å tilpasse seg. Gjennom å tilrettelegge for ferdsel på selve holmen vil man etter all sannsynlighet overstige fuglenes stressnivå i en slik grad at fuglene oppgir hekkingen totalt. Det vil være et sjansespill å forsøke seg med en kombinasjon av bru og gjerde for å oppnå fortsatt hekking på holmen, og Naturvernforbundet i Rogaland ser dette som totalt fånyttes. Man har valget mellom å ikke tilrettelegge for ferdsel gjennom brotilknyttning, og dermed oppnå fortsatt hekking, eller å fortrenge fuglelivet til fordel for ferdselen gjennom forbinde denne til land med bru.

5. Hekkeplassens pedagogiske verdi
Vi ser i dag en økende urbanisering i samfunnet, og det blir i økende grad viktig at folk får et forhold til naturen gjennom direkte opplevelse. Ormøyholmen er i en særstilling med sin nære beliggenhet til bebyggelse og egner seg bra til undervisningsformål for skoleklasser og organiserte naturlosturer. Naturvernforbundet i Rogaland mener at det er av stor pedagogisk verdi å bevare denne hekkelokaliteten.

6. Stavanger kommune er forpliktet til å ivareta det biologiske mangfoldet iht. Bern-konvensjonen
Bern-konvensjonen som Norge skrev under på allerede i 1982 forplikter oss å ta vare på det biologiske mangfoldet, og det blir i denne avtalen lagt særlig vekt på vern av arealer. Den seinere tids utvikling har ytterligere forsterket dette behovet, og man ser at utbygging og ødeleggelse av dyrs leveområder er den viktigste årsak til at arter i dag reduseres i antall og videre at det biologiske mangfold i dag er truet. Bit-for-bit og gjennom mange små inngrep fjernes stadig større deler av dyrs og planters leveområder, en situasjon som er beskrivende for den utviklingen man har vært vitne til i flere av fylkets tidligere hekkeområder for sjøfugl. Den gamle argumentasjonen om at fuglene lett kan finne seg en ny hekkeplass er ikke lenger gjeldende, da det ikke finnes flere egnede lokaliteter.

7. Flere nærturområder står i dag ubenyttet
Stavanger kommune har få gjenværende «grønne områder» som egner seg for nærfriluftsliv i forhold til sitt høye innbyggertall. Likevel ser vi at mange områder som egner seg for nærfriluftsliv i dag står ubenyttet av byens befolkning pga manglende tilrettelegging. Naturvernforbundet i Rogaland mener at kommunen må tilrettelegge områder av lavere biologisk verdi før tilrettelegging av områder av denne karakter vurderes.

Til slutt finner vi det bemerkelsesverdig at samme etat som før har støttet vegetasjonsskjøtsel for å tilrettelegge for sjøfuglen, nå foreslår å tilrettelegge denne for ferdsel med de følger dette får.

Stavanger 20.01.2002

Erik Thoring
Daglig leder

Vegard Ankarstrand Larsen
Saksbehandler

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen
Stavanger kommune, Park og Idrett