21.03.02: Ingen miljøsprekk i deponisaken

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

21.03.02: Ingen miljøsprekk i deponisaken

Av Erik Thoring, Naturvernforbundet i Rogaland

Naturvernforbundet og Bellona er enige om at det lavradioaktive avfallet (LRA) må håndteres og lagres på en miljømessig forsvarlig måte. Dagens situasjon er uakseptabel. Avfallet står nå i dårlig sikrede kontainere flere steder langs kysten. Dette påpekte Naturvernforbundet allerede for to år siden, da Nor-Engineering A/S ba om uttalelser til sin plan om LRA-deponi i Jøsingfjord i Sokndal kommune. Vi hadde ingen vesentlige innvendinger mot selskapets plan. Siden har selskapet flyttet det planlagte deponiet fra Jøssingfjord til Hanebergheia. Det nye deponistedet har vi frarådd fordi sikkerheten knyttet til transport av avfallet ikke blir godt nok ivaretatt. Vi mener også at deponiets avrenning til Soknavassdraget innebærer en for høy helserisiko for folk og natur. Naturvernforbundet støtter altså ikke deponiplanen for Hanebergheia slik det fremgår av Aftenbladet 20.mars.
Bellonas forslag om rensing og deponering av LRA-avfallet i Himdalen har vi stor sans for av mange grunner. Her er det snakk om lagring i et allerede etablert deponi som i tillegg blir drevet og eid av en offentlig organisasjon. Naturvernforbundet mener forslaget om LRA-deponering i Himdalen fortjener en grundig og seriøs vurdering av miljøvernmyndigheter og avfallseierne.