21.04.02: Nei til helårsvei Bygland-Åseral

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

21.04.02: Nei til helårsvei Bygland-Åseral

Stavanger 21.04.02

Bygland kommune
LNM-etaten v/ skogbrukssjefen
4745 Bygland

KOMMUNEDELPLAN FOR BYGLAND NORD – VEST 2002 – 2003.

Naturvernforbundet i Rogaland har blitt kjent med planene om gjennomgangsvei fra Bygland kommune i øst til Åseral kommune i vest. Planen er helårsvei med tanke på å løse ut et potensiale innenfor turistnæringen. At befolkningen i sørvestlige bystrøk og tettsteder skal få lettere tilgang på de til dels uberørte fjellviddene i sørenden av Setesdal vesthei. For å gjøre planen mer «gjennomtenkt» er det lagt ut flere forskjellige traseer, fra nord og syd over.

Naturvernforbundet i Rogaland er mot veiprosjektet uansett trase. Området må ses i en større sammenheng og ikke bare i forhold til vernegrensen i nord. Setesdal vesthei sør for Brokke – Suleskard veien har relativt få fysiske naturinngrep, ikke gjennomgangsvei og lite kraftutbygging. Det har derfor verdi som referanseområde og som et viktig rekreasjons område for folk som søker etter den slags naturverdier.
Den viktigste faglige – og moralske grunnen mot gjennomgangsvei med påfølgende turist utbygging er hensynet til villreinen. Ansvaret som Norge, regionen og den kommunale forvaltningen har for å ta vare på Europas sydligste villreinstamme er udiskutabel. Og dette naturinngrepet er en direkte trussel mot den sårbare villreinstammen i et fra før sårbart fjell område. Villreinen trenger store randområder, beitegrunnlaget er utsatt og trenger opp til tretti år på å ta seg opp igjen dersom det er nedslitt. I nord har både vei- og vassdragsregulering alt gjort stor skade på beite-, trekk- og yngle områda i følge faglige kilder.

» Hytter og veibygging tar knekken på villrein stammene. Om et tiår eller to vil mange være borte, det mener Direktoratet for naturforvaltning (DN). Villreinen var en av de første norske beboerne, nå kan det imidlertid snart være slutt. Ironisk nok er den moderne mordmanns iver etter å komme ut i naturen en stor trussel mot villreinen. Oppstykking av villmark gjør at det snart ikke er områder igjen. Skogsbilveier, hytteutbygging og andre inngrep truer dyra sterkere for hvert år som går. Av de bestandene som er mest truet nevner Danielsen Setesdalsheiene, Brattfjell – Vindeggen…, villreinen er noe av det mest urnorske vi har, og er svært forskjellig fra tamreinen sett fra en biologs øyne.» Uttalelsene kommer fra seniorkonsulent i DN, Johan Danielsen (N&M – 3/2001).
Uttalelsene bygger opp under de farene en ser for seg med en realisering av disse planene.

Naturvernforbundet i Rogaland har liten tiltro til den kommunale forvaltningen av fjell-områda, bl.a. gjennom en svært liberal praktisering av motorferdselloven i utmark. Men vi håper og tror at ansvarlige myndigheter kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser for å ta vare på villreinens leveområder og legger veiprosjektet dødt.

Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder