22. mai 2003 Småkraftverk i Bjørheimsbygd

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

22. mai 2003 Småkraftverk i Bjørheimsbygd

Strand 14.05.03

Naturvernforbundet i Strand
Ved: Rune Folkvord
Bjødnåsen, 4120 Tau
Tlf: 5174 4104

Til:
Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger

Bjørheimsbygd kraftstasjon, Strand kommune, Rogaland – melding om planer for bygging av småkraftverk.

I brev fra NVE (NVE 200301234-2 rs/erh) til Fylkesmannen og Strand kommune ber NVE om vurderinger av skader og ulemper prosjektet kan ha for almenheten.

Naturvernforbundet i Strand har i styremøte 08.05.03 sett på planene om oppgradering av det gamle kraftverket i Bjørheimsbygd og vil komme med følgende uttale til planene:

1. I planene er det beskrevet en gammel oppdemning på ca 70 cm. I dag finnest ingen rester av selve dammen, men deler av luken, utført i tre, står fremdeles. Luken er ca 70 cm høy fra bunn av bekkeløpet. Det kan se ut som at Vatnet har en selvregulering på ca 50 cm i det trange utløpet.

En oppdemning, selv om den er liten, vil ved åpning av luken føre til større forandring i strandlinjen enn med dagens selvregulering.

Langabergvatnet bør ikke demmes opp. Området er i dag en del av et viktig utfartsområde i tilknytning til Regnarknuten. Her er Langabergvatnet en viktig del av det estetiske inntrykket og har i dag en etablert strandlinje som har tilpasset seg selvreguleringen.

Dersom det i framtiden blir søkt om og tillatt oppdemming, må det ikke demmes opp høyere enn den gamle dammen det henvises til, på ca 70 cm fra bunn av bekkeløp.

Dersom dam bygges, er transport av material og utstyr med helikopter den eneste måten for å unngå skader i terrenget.
Det må ikke bygges vei inn. En vei i dette området vil være til stor skade for naturen og ødelegge den kvaliteten som området har i dag med hensyn på natur og miljø.

2. Alminnelig lav-vannsføring på 4 l/s/km2 under inntaksdammen bør opprettes i tørkeperioder for å beholde fuktighet i øvre del av bekkefaret.

3. Det burde utredes om temperatursvingningene i vatnet nedstrøms vil påvirke fisk og andre organismer i området fra kraftstasjonen og ned til «Floen».

4. Naturvernforbundet i Strand mener at prosjektet må konsesjonsbehandles.


Leder for Naturvernforbundet i Strand


Rune Folkvord


Kopi: Strand kommune, NVE

Relaterte saker: