25.02.02: Ulovlig bekkeflytting meldt til politiet

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

25.02.02: Ulovlig bekkeflytting meldt til politiet

Lensmannen i Hå
Skrågate
4360 Varhaug

Stavanger 25.02.02

Anmeldelse av eier av gnr. 116,bnr.1 Fuglestad/Vetteland, Hå kommune for brudd på vassdragsloven og brudd på forskrift om nydyrking som er hjemlet i jordloven

Bakgrunn:
På ovennevnte eiendom har det i løpet av fjoråret blitt gjennomført omfattende nydyrking på et areal som ligger øst for fylkesvei 133. Etter det Naturvernforbundet er kjent med har Hå kommune gitt tillatelse til nydyrkingen i.h.t. forskrift om nydyrking. Tillatelsen omfatter ikke flytting av en bekk som renner gjennom området og oppdyrking av kantsonene langs denne bekken.

Det har likevel skjedd. Bekken i området er flyttet til den vestre utkanten av området , parallelt med fylkesvei 133, og kantsonene langs bekken er oppdyrket. Det nye bekkeløpet er steinsatt og kanalisert i en lengde på minst 100 meter. Det aller meste av tiltaket ligger innenfor et 100 meters belte fra Fuglestadvassdraget.

Anmeldelsen gjelder:
1. Flytting av bekk med årssikker vannføring krever behandling etter vassdragsloven. I lovens paragraf 8 heter det bl.a.: «Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen almenne interesser i vassdraget, uten at det skjer i medhold av reglene i §12 eller §15 eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten«.

Ifølge NVE i brev av 31.01.2002 (vedlagt) har ikke denne saken vært forelagt NVE til vurdering slik kravet er i.h.t. §8.
Etter §11 skal det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Vi konstaterer at det ikke finnes naturlig vegetasjonsbelte verken ved det opprinnelige bekkeløpet eller ved den nye kanalen.

2. Oppdyrking av kantsonene langs bekken
I denne sammenheng vil vi også vise til at tiltaket er brudd på §6 i nydyrkingsforskriften (jordloven). Her heter det følgende:
«Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved normal vannføring.«

3. Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernet vassdrag
Den omtalte bekken på Fuglestad/Vetteland ligger i nedbørfeltet til et vernet vassdrag, Fuglestadåna (Verneplan I for vassdrag, 6.april 1973). Deler av arealet der nydyrking og bekkeflytting har skjedd ligger innenfor 100 meters beltet til Fuglestadåna. For tiltak i dette vassdragsbeltet og i andre deler av nedbørfeltet gjelder «Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag». Vi er ikke kjent med at tiltaket er vurdert i forhold til denne forskriften.

Vi vil også bemerke at vassdragsloven §32-35 omhandler regler for tiltak i vernede vassdrag.

4. Verneverdig restareal
Endelig vil vi vise til at det gjeldende området er vist som viktig restareal i kartboka til Aksjon Jærvassdrag. Det foreligger med andre ord faglige vurderinger av områdets naturverdier

Vår påstand:
Flytting av bekken på Fuglestad/Vetteland, gnr. 116,bnr.1 er ulovlig etter vassdragslovens §8 i det det ikke er søkt om konsesjon eller vurdering av konsesjonsplikt før tiltaket ble gjennomført.

Oppdyrkinga av kantsonene langs bekken er ulovlig etter §6 i nydyrkingsforskriften (som er hjemlet i jordloven),
Vi ber om at nødvendige skritt blir tatt for å kreve gjenopprettet bekkens opprinnelige løp og de vannrike bekkebreddene med naturlig vegetasjonssone etter kravene i forskrift om nydyrking.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Arne Næsheim
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder


Gjenpart til:
Hå kommune
NVE
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Fylkesmannens landbruksavdeling
Direktoratet for naturforvaltning