25.10.02 Skuffende vassdragsvern

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

25.10.02 Skuffende vassdragsvern


Gjengitt som debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 24. oktober 2002.

NVE har nylig lagt fram et forslag til utvidelse av verneplanen for vassdrag. Forslaget er svært skuffende sett med naturvernets øyne i Rogaland.

Av Ketil Waagbø
Naturvernforbundet i Rogaland

Skuffende vassdragsvern i Rogaland
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig lagt fram et forslag til supplering av verneplan for vassdrag. Forslaget er meget skuffende for Rogaland sin del. Av i alt 11 foreslåtte vernede vassdrag i fylket er kun ett, Bjerkreimsvassdraget, tatt med i utvidelsen av verneplanen. Dette til tross for at Rogaland i dag ligger på jumboplass når det gjelder vern av vassdrag med bare 8 % mot 20 % i landet sett under ett. Naturvernforbundet i Rogaland er svært skuffet over forslaget og mener at flere vassdrag bør taes med. Forbundet maner lokale og sentrale aktører til å jobbe for en utvidet verneplan fram mot Stortingsvedtaket som skal fattes i løpet av 2003.

Sokndalsvassdraget
Særlig skuffende er det at Sokndalsvassdraget i Dalane ikke er tatt med i planen. Verneverdiene av de gjenværende, ikke utbygde, delene av vassdraget er meget store. Området inneholder bl. a. edelløvskog, slåttenger, kystlynghei, kulturlandskapssjøer og intakte lavlandsmyrer. Videre finnes det viktige regionale våtmarksområder for trekkfugl og hekkende fugler. Nedbørsfeltet har også stor verdi som friluftsområde og for laksefiske. Det er også svært store kulturminneinteresser knyttet til vassdraget. Blant annet blir nå Sogndalsstrand vernet som kulturmiljø.

Bjerkreimsvassdraget
Det eneste lyspunktet i verneplanen er at Bjerkreimsvassdraget er foreslått vernet. En utbygging av dette vassdraget vil være en katastrofe for gjenværende inngrepsfri natur i Rogaland. Vassdraget omfatter viktige natur- og friluftsområder fra Hunnedalen i nord til Egersund i syd. Det foreligger planer om utbygging av store deler av vassdraget som vil være svært negativt også for laksefisket i elven, biologisk mangfold, landskapsbildet og kulturmiljøet.
Det er viktig å arbeide videre for at vassdraget kommer med i det endelige Stortingsvedtaket.

Sauda/Suldal
Svært skuffende, men ikke uventet, er det at vassdragene i Saudaregionen ikke er tatt med planen. Naturvernforbundet arbeider gjennom Vernegruppa intenst for å hindre utbygging av Lingvong-, Tengesdal-, Maldal-, Sagåna og Åbødalsvassdraget. Det er vel dokumentert at disse elvene har store naturverdier. Forbundet håper at elvene kan bli vernet etter at Stortinget forhåpentligvis sier nei utbygging.

Naturarven
Vassdragsvern er viktig for å ta vare på naturarven. Vernede vassdrag har en sterk juridisk status som hindrer bit for bit utbygging langs elvene. Stortinget har gitt føringer som hindrer også andre inngrep enn vannkraftutbygging. Vernet hindrer ikke tradisjonelt land- og skogbruk, men skal sikre at verneverdiene langs vassdragene ikke forringes.

Alternativer til vannkraft
Naturvernforbundet jobber for å hindre nye store vannkraftutbygginger samtidig som vi må redusere bruken av fossil energi for å minske global oppvarming. Dette kan oppnås ved mer effektiv utnyttelse av den tilgjengelige energien vi har i dag, mer utbygging av andre fornybare energikilder slik som biobrensel, varmepumper, vind, bølger og tidevann. Avgifter er et viktig virkemiddel for å dreie produksjonen og forbruket av energi i riktig retning. Vi kan derfor verne de urørte vassdragene vi har igjen uten å måtte brenne fossilgass i Norge eller importere kull- og atomkraft.

Relaterte saker:

Vernegruppa

Forslag til supplering av Verneplan for vassdrag (NVE)

Høringsdokumentet (3MB PDF fil fra NVE)

01.10.02: Skaulen går fri, men landskapet omkring ødelegges

18.06.02: Lingvong for fall?

17.06.02: FNF i Rogaland går imot full utbygging i Saudafjellene