26.02.02: Minstevannføring i Årdalselva

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

26.02.02: Minstevannføring i Årdalselva

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 Oslo

Stavanger 26.02.02

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Årdalsvassdraget i Hjelmeland kommune.

Vi støtter fullt ut kravet om en minstevannføring i dette vassdraget. I et fylke som har ofret så mye verdifull natur på kraftutbygging må en minstevassføring her være en selvfølge.

Lakseinteressene i vassdraget veier selvsagt tungt og her synes det å være gode muligheter til å opprettholde og styrke villaksstammen.Vi vil også peke på den natur- og miljømessige siden hvor en minstevassføring vi gi betydelige gevinster.

Gjennom den bebygde del av dalen har vassdraget i alle år vært en sentral del av landskapsbildet. Idag er den i tørre perioder nærmest forsvunnet. Vel så viktig er strekningen fra Viglesdalen til Nes. Her går elven gjennom et trappeformet terreng og danner tre imponerende fossefall også idag i nedbørsrike perioder. Turiststien følger vassdraget og dette er kommunens viktigste tursti som årlig trafikkeres av over 5000 turgåere. For disse vil minstevassføringen kunne bli en vesentlig del av naturopplevelsen. Verdien av dette er ikke tatt med i de samfunnsøkonomiske beregningene som er blitt utført.

Utbyggingen av Årdalsvassdraget har vært en dramatisk utbygging. Vannet er ført over til en annen kommune og ender som kjent i Lysefjorden isteden for i Årdalsfjorden. Dette bør og tilsi at man idag etablerer den nødvendige minstevassføring kombinert med økning av konsesjonsavgiftene. For utbygger vil en minstevassføring selvsagt bety økonomisk tap, men økonomien i denne utbyggingen må idag være så god at det er rimelig å påta seg dette tapet tatt i betraktning den økte verdien minstevassføringen vil bety for miljø- og naturkvalitetene i vassdraget.

Vi er ikke imot tiltak som kan redusere energitapet av redusert overføring til Lysefjorden, men vil gå sterkt imot alle tiltak som betyr ytterligere naturinngrep, som f.eks. regulering av Viglesdalsvannet.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland


Erik Thoring
Daglig leder

Rolv Egelandsdal
Saksbehandler

Gjenpart til:
Hjelmeland kommune
Forsand kommune
Lyse Produksjon
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Norges Jeger- og fiskerforbund, Rogaland
Bygdaposten for Hjelmeland
Stavanger Aftenblad