26. juni 2003 Bjerkreimsvassdraget må vernes

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

26. juni 2003 Bjerkreimsvassdraget må vernes
Aftenbladet hadde nylig en serie artikler som vannkraftprosjekter i Bjerkreimsvassdraget. I artiklene var det en rekke argumenter for vern, utenom friluftsliv og laks, som ikke ble omtalt.

Gjengitt som debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 26. juni 2003.

Bjerkreimsvassdraget må vernes

Av Ketil Waagbø
Naturvernforbundet i Rogaland

Aftenbladet hadde nylig en serie artikler som vannkraftprosjekter i Bjerkreimsvassdraget. I artiklene var det en rekke argumenter for vern, utenom friluftsliv og laks, som ikke ble omtalt.

Bjerkreimsvassdraget ble opprinnelig foreslått tatt med verneplanen for vassdrag høsten 2002. Dette forslaget var basert på at vassdraget har topp karakter, meget verneverdig, på alle vernekriterier: kulturminner, landskap, geologi, biologisk mangfold, friluftsliv og fiske. Vassdraget er således av regional og nasjonal betydning som verneobjekt.

I sin innstilling til Olje og energidepartementet januar 2003 innstilte NVE på at vassdraget ikke blir vernet. Denne beslutningen ble fattet basert på uttalelser fra Bjerkreim og Gjesdal kommune og utbyggerne Lyse og Dalane Energi.

Det er oppsiktsvekkende at NVE omgjør forslaget for et vern av nasjonal og regional betydning basert på uttalelser fra to lokale kommuner og to lokale kraftprodusenter.

Direktoratet for Naturforvaltning har uttalt at NVE ikke har fulgt opp de kriteriene som Stortinget har satt når NVE ikke har foreslått vern av Bjerkreimsvassdraget. Stortinget har vektlagt at vernede vassdrag skal ha nasjonale naturfaglige verneverdier og ivareta inngrepsfri natur. Stortinget har videre uttalt at hensynet til kommende generasjoners naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vannkraftutbygginger, og at vi lar de aller fleste vassdrag som står igjen forbli urørte.

Det er viktig at vassdraget vernes ikke bare for å stoppe de omtalte 5 kraftverkene. En rekke mini- og mikrokraftverk er også under planlegging. Et vern vil ikke sette en stopper for alle småkraftverkene, men vil sikre at konsesjonsvilkårene blir strengere.

Samlet produksjon fra de foreslåtte kraftverkene utgjør 282 GWh. Mange hevder at vi trenger denne kraften for å dekke økt etterspørsel og holde prisene nede. Naturvernforbundet mener at vi har mange gode alternativer til vannkraft. Det er mye å hente på energiøkonomisering, andre fornybare energikilder slik som biobrensel og forsiktig utbygging av vindkraft på egnede steder. En overgang fra elektrisk oppvarming til bruk av vannbåren varme vil kunne frigjøre mye elektrisk kraft. Enova har beregnet at vi i Norge kan øke produksjonen med 4 TWh (4000 GWh) fornybar varmeenergi innen år 2010. Dette utgjør 14 ganger så mye energi som Bjerkreimsvassdraget vil kunne gi.

Lyse og Dalane Energi hevder at planene innebærer en miljøvennlig utbygging. Naturvernforbundet mener at vannkraftutbygging aldri vil kunne være miljøvennlig. En utbygging vil alltid være mer eller mindre miljøskadelig. En vannkraftutbygging vil gi en såkalt verdiskapning som kan måles i kroner, men verdiforringelsen som følge av skadene på naturen kan ikke måles. Rogaland har ikke mer natur som kan verdiforringes. Bjerkreimsvassdraget må vernes!

Relaterte saker:

Forslag til supplering av Verneplan for vassdrag (NVE)

Høringsdokumentet (3MB PDF fil fra NVE)

26.05.03 Vernegruppe for Bjerkreimsvassdraget opprettes

25.10.02 Skuffende vassdragsvern