26. juni 2003 God forvaltningsplan for naturreservatet på Nord-Talgje

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

26. juni 2003 God forvaltningsplan for naturreservatet på Nord-Talgje
Naturvernforbundet i Rogaland er svært fornøyd med at det omsider blir etablert et nytt naturreservat på en av Ryfylkeøyene. Ryfylkeøyene representerer en unik natur i Norge med sitt milde klima og frodige vegetasjon.

Fylkesmannen i Rogaland
Miljøvernavdelingen Postboks 59 4001 Stavanger

Stavanger 24. juni 2003 Deres ref: 2003/8820

Uttalelse til Plan for vern og forvaltning av Nord-Talgje naturreservat, Finnøy kommune

Naturvernforbundet i Rogaland er svært fornøyd med at det omsider blir etablert et nytt naturreservat på en av Ryfylkeøyene. Ryfylkeøyene representerer en unik natur i Norge med sitt milde klima og frodige vegetasjon. Området representerer også et viktig friluftsområde for store befolkningsgrupper rundt Boknafjorden. Særlig interessant er det at reservatet vil omfatte både land- og sjøområder. Vi støtter framlegget fullt og helt og mener at verneformen som naturreservat er den eneste riktige i dette tilfellet.

I forbindelse med planer om ny vei og bruforbindelse mellom Tjul og Nord-Talgje er det viktig at anlegget blir lagt godt utenfor det foreslåtte verneområdet og at man i prosessen videre ikke minker vernearealet for å tilpasse seg vei og bruplanene. Videre må man unngå utfyllinger slik at strømforholdene endres. Som kjent er sundet mellom Kyrkjøy og Tjul nærmest hermetisk lukket – brua/utfyllingen mellom Kyrkjøy-Eriksholmen bidrar og til at strømforholdene er endret. Vi er opptatt av at både naturgitte strømningsforhold, gjennomstrømmingsmuligheter og ferdsel endres radikalt gjennom bruprosjektene de siste 25 årene.

Det er viktig at det i forvaltningsreglene ikke blir åpnet for kommersiell utnyttelse av de marine ressursene i området. Dette inkluderer oppdrettsanlegg, skjelldyrking, taretråling og skjellsanduttak. Naturvernforbundet mener at sjøområdene bør kunne utvikle seg selv slik at den totale økologien i sjøen blir ivaretatt og senere kunne brukes som et referanseområde. Vi frykter et sterkt kommersielt press mot de marine ressursene i Boknafjorden i forbindelse med videre utvikling av oppdrettsanlegg, skjelldyrking o.a.. Det er derfor viktig å legge opp til også marine «rest arealer».

Når det gjelder planlagte utfyllingsområder nord av Nord-Talgje vil vi mene at en viss utnyttelse av området for småbåtfasiliteter kan ha noe for seg ved at en kan lede noe av båttrafikken dit hen og dermed unngå en overbelasting hva angår båtanløp i selve verneområdet.

Arealet er et meget godt utviklet kulturlandskap. Det er derfor viktig at det bevilges midler til skjøtsel slik at vernverdiene knyttet til kulturlandskapet ikke forringes. I den forbindelse vil vi anbefale at det søkes samarbeid med frivillige organisasjoner. På Store Marøy i Stavanger har Naturvernforbundet i Rogaland i flere år stått for skjøtsel og delvis tilbakeføring av kulturmark. Prosjektet har mottatt både offentlig og privat støtte. Det har fått ringvirkninger også til andre organisasjoner slik som Engøyholmen kystkultursenter.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma
Styreleder

Ketil Waagbø
Saksbehandler

Relaterte saker:

Verneplan for Nord-Talgje på høyring (Fylkesmannen i Rogaland)

Reservat bygd på marmor (Stavanger Aftenblad)

Friluftsrådet tror på Sjernarøybru (Stavanger Aftenblad)