27.12.01: Hå kommune «glemte» Naturvernforbundet

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

27.12.01: Hå kommune «glemte» Naturvernforbundet

Hå Kommune
Ordfører
Postboks 24
4368 Varhaug

Stavanger 27.12.01

Omlegging av bekk på Ånestad – klage på saksbehandling
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev 23.11. då til Hå kommune vedtatt at omlegging av bekk på Arild Ånestads (gnr.45,bnr.18) eiendom «isolert sett ikke berører almenne interesser i slik grad av en konsesjonsbehandling etter § 8 i vassdragslova er nødvendig».

Det er Hå kommune ved næringsetaten som har bedt NVE om vurdering av konsesjonsplikta i samband med den omsøkte bekkeomleggingen. Bakgrunnen for dette er at fylkeslandsbruksstyret i møte 10.5 då. gjorde følgende vedtak på grunnlag av en klage fra Naturvernforbundet i Rogaland:

  1. Rogaland fylkeslandbruksstyre tek ikkje klagen frå Naturvernforbundet til følgje.
  2. Spørsmålet om endring av løpet for bekken må avklarast med vassdragsstyremaktene.

Vi finner det sterkt kritikkverdig at Hå kommune ikke har opplyst NVE om sakens opphav, nemlig en klage fra Naturvernforbundet. I følge saksbehandler Jens Tåsen var NVE ukjent med at Naturvernforbundet var part i saken. Følgelig ble ikke Naturvernforbundet invitert til befaringen på Ånestads eiendom som ble holdt 14.09.01 der NVE, grunneier og Hå kommune deltok. Naturvernforbundet er heller ikke blitt gjort kjent med NVE’s vedtak datert 23.11. då. med tilhørende klageadgang etter forvaltningsloven.

Naturvernforbundet i Rogaland er uenig i NVE’s vedtak. Vi mener bekkeomleggingen på Ånestad berører almenne interesser i vesentlig grad. Det aktuelle arealet er registrert som et viktig restareal i kartboka utgitt av Aksjon Jærvassdrag. Etter vår oppfatning dreier saken seg om en viktig, allmenn interesse, der tiltak av omsøkt karakter ikke skal skje. NVE har ikke berørt restareal-registreringen med et ord i sitt vedtak, og det må da stilles spørsmål om NVE’s vurdering er gjort på ufullstendig og sviktende grunnlag.

NVE har gjort vedtak om at konsesjonsbehandling etter § 8 i vassdragslova ikke er nødvendig. Samtidig gjør NVE det klart at avgjørelsen ikke må være til hinder for at «landbruksmyndighetene fører en restriktiv linje med hensyn til slike bekkeomlegginger sett i forhold til nydyrkingsforskriften».

Det er vi enig i. Etter vår oppfatning er ikke spørsmålet om bekkeomlegging på Ånestad behandlet og vedtatt i henhold til nydyrkingsforskriften. Vi forventer at dette blir gjort av hovedutvalg for næring i Hå kommune.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring
Daglig leder

Gjenpart til: NVE, Fylkesmannen landbruk og miljø, Arild Ånestad