27.12.01: Skeptisk til naturgass

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

27.12.01: Skeptisk til naturgass

Stavanger Kommune
att: Olav Stav

Stavanger 27.12.01

Kommentar til klima- og energiplan for Stavanger kommune

Naturvernforbundet i Rogaland vil berømme Stavanger kommune for utkastet til en klima- og energiplan. Planen virker god og informativ, og bør være et godt grunnlag for bærekraftige politiske beslutninger.

Planen i seg selv er lite verdt om ikke politikerne iverksetter de tiltak som er nødvendige for å nå planens mål, blant annet for redusert veitrafikk og økt kollektivandel. Vi tør minne om at det i gjeldende transportplan er satt konkrete mål for økt kollektivandel, mens resultatene så langt har vært gått i stikk motsatt retning. Det er dessverre lite som for øyeblikket tyder på at politikerne er villige til å ta i bruk virkemidler som effektivt begrenser personbiltrafikken. I planen er målene for reduserte utslipp fra mobile kilder svært forsiktige. CO2 -utslippene i 2010 skal faktisk øke sammenliknet med dagens nivå (2000).

I den sammenheng er det viktig å minne om regionalt samarbeid. Jæren er et felles bo- og arbeidsmarked og tiltakene innen samferdsel må samordnes. Vi tenker her på omlegging fra veibygging til kollektivbygging, parkeringsbegrensinger ved arbeidsplasser og billigere, hyppigere og mer brukertilpassede busstilbud.

I planens kapitell 6, side 23 heter det at «Naturgass, hydrogen vil blant annet være viktige satsingsområder». Vi vil minne om at naturgass er en fossil og ikke-fornybar energikilde. Rett nok er utslippene av NOx, SO2 og støv betydelig mindre eller ikke eksisterende sammenliknet med fyringsolje. Utslippene av CO2 er derimot betydelige fra naturgass. Fyringsolje utgjør en beskjeden andel av energiforbruket (faste kilder) i regionen, og gevinsten ved å bytte gass med olje er liten. I virkeligheten vil naturgass i stor grad komme i stedet for en fornybar og helt ren energikilde, vannkraft. Introduksjon av naturgass vil trolig også bremse satsing og investeringer på alternative, fornybare energiløsninger og på energiøkonomisering/effektivisering. Vi mener det er feil å gå veien fra petroleumssamfunnet til hydrogensamfunnet via naturgass.

Naturvernforbundet mener det også er relevant å bemerke at introduksjon av naturgass/ gasskraftverk kan utsette nedlegging/nybygging av eksisterende høyspentlinjer. Energigevinsten (redusert overføringstap) vil da utebli. Vi frykter også at effektivisering/oppgradering av eldre kraftverk (Lysebotn) kan blir utsatt hvis eierne av Lyse der Stavanger er desidert største eier, investerer inntil 500 millioner kroner i infrastruktur for naturgass.

Det er viktig å forsterke fokus og satsing på fornybare energikilder slik Stavanger kommune blant annet har gjort på Hundvåg. Vi er redd dette viktige arbeidet blir nedprioritert hvis naturgass kommer inn som en betydelig konkurransefaktor.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring
Daglig leder