28.02.02: 25 mil kraftlinjer rives

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

28.02.02: 25 mil kraftlinjer rives

Stavanger Turistforening
Postboks 239, Sentrum
4001 Stavanger

Naturvernforbundet i Rogaland
Postboks 441, Sentrum
4002 Stavanger

Norges Jeger og Fiskerforbund, Rogaland
Postboks 313,
4291 Kopervik

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 Oslo

Stavanger 28.02.02

Store natur- og miljøgevinster ved ny 300 kV Lyse -Stølaheia i jord og sjø

Ny 300 kV forbindelse mellom Lyse og Stølaheia i Stavanger vil føre til omfattende sanering av eksisterende linjenett og derved frigjøring av store fjellområder og viktige friområder. Saneringene vil totalt omfatte om lag 251 km luftspenn i kommunene Forsand, Sandnes og Stavanger. Sanering sammen med bygging av den omsøkte 300 kV forbindelsen vil også føre til et redusert nett-tap som tilsvarer årsforbruket i 5000 boliger.

På denne bakgrunn anbefaler ovennevnte organisasjoner at Lyse Nett AS gis konsesjon på bygging av ny 300 kV forbindelse Lyse-Stølaheia som jord- og sjøkabel på strekningen Dalen til Stølaheia.

Lyse Nett har ikke søkt om sjøkabel mellom Stavanger og Jørpeland. NVE har derimot bedt Lyse Nett om tilleggsutredninger der sjøkabel inngår. Her fremgår det at sjøkabelalternativet er praktisk og teknisk gjennomførbart, men at investerings- og driftskostnader kan bli store. Kostnadene er ikke tallfestet i utredningen.
Ved sjøkabel-alternativet vil ikke dagens 50 kV linje mellom Oltedal, Riska og Vatne bli sanert, men på sikt oppgradert til 132 kV.

Sjøkabel-alternativet fremstår som en tilnærmet optimal løsning sammenliknet med alternativene som Lyse Nett har fremmet i søknaden. Sjøkabler er lite kontroversielle sammenliknet med kabling i jord, tilsvarende alternativ 1 i søknaden. Jordkabling i Strand og Sandnes (Riska) vil føre til omfattende terrenginngrep i sårbare naturområder. Det må påregnes strenge miljøkrav til gjennomføring av kablingen, hvilket kan medføre høyere kostnader enn det Lyse Nett opererer med i søknaden.

I Lyse Netts tilleggsutredning er sjøkabel-alternativet utilstrekkelig utredet og negativt fremstilt. Det blir ikke gjort rede for de konkrete kostnadene ved legging av kablene, og opplysninger om driftskostnader mangler. Det er en svakhet i utredningen at opplysningene er innhentet fra kun en kilde (Nexans Norway) Natur- og miljøgevinstene ved sjøkabel-alternativet sammenliknet med alternativene i søknaden blir det heller ikke gjort rede for.

Organisasjonene vil be om at NVE pålegger Lyse Nett en grundigere utredning av sjøkabel-alternativet slik at beslutningsgrunnlaget ved konsesjonsbehandlingen blir forsvarlig.

Dersom sjøkabel-alternativet ikke er aktuelt, vil organisasjonene anbefale Lyse Netts alternativ 1 (jord- og sjøkabel). Vi ser at enkelte strekninger (bl.a. ved Vårlivarden) for jordkabel-framføringen vil være svært kontroversielle i forhold til natur-og friluftsinteresser. Ved en eventuell konsesjon etter alternativ 1 må traseen endres slik at de mest sårbare og konfliktfylte områdene blir spart for tunge terrenginngrep.

I konsesjonssøknaden er det bare gitt en summarisk redegjørelse for de aktuelle linjesaneringene. Vi vil her peke på det vi oppfatter som miljø- og naturgevinster ved linjesaneringer etter sjøkabel-alternativet:

1. To linjekryssinger av to parallelle luftspenn over henholdsvis Lysefjorden og Høgsfjorden vil bli fjernet.

2. Ett 132 Kv luftspenn fra Lyse til Songesand blir revet. Det samme gjelder to 132 Kv luftspenn fra Lyse via Songesand, Fossmark , Uburen (Forsand) og til Tronsholen i Sandnes. Det betyr at fjellområdet mellom Lysefjorden og og Espedalen vil bli helt fritt for kraftlinjer. Det samme gjelder utmarksområdene mellom Noredalen og Søredalen i Sandnes.

3. Saneringene omfatter flere linjer i Sandnes og Stavanger. Vi vil særlig fremheve saneringen av dagens masterekke (to linjer) fra Tronsholen , gjennom Sørmarka i Stavanger til Ullandhaug trafostasjon. Sørmarka er et kjerneområde for friluftsliv i Stavanger og fjerningen av en linje her vil høyne kvaliteten på friområdet betydelig.

4. Linjesaneringene vil i følge Lyse Nett omfatte 141 kilometer luftspenn (Riska-linjen fratrukket) i et 15 års perspektiv. Deretter følger saneringer av til sammen 110 km luftspenn hovedsakelig i Stavanger og Sandnes. Totalt dreier det seg altså om fjerning av 251 kilometer luftspenn i de tre kommunene. Dette vil ha mange åpenbare fordeler som ikke er fullt ut redegjort for i konsesjonssøknaden. Vi vil her nevne følgende:

a) Frigjøring av store sammenhengende fjell- og utmarksområder
b) Frigjøring av arealer i sentrale friområder i Stavanger og Sandnes
c) Færre tap av fugl som følge av kollisjon med luftspenn
d) Fjerning av strålingsrisiko og støykilder særlig i bebygde strøk
e) Redusert linjetap tilsvarende årsforbruket i 5000 boliger. (Jfr. side 2 i konses.søknaden)
f) Skrinlegging av den omsøkte og omstridte 300 Kv forbindelsen Lyse-Espedal-Stokkeland

Dersom NVE gir konsesjon til Lyse-Stølahei- forbindelsen forventer vi at Lyse Nett blir pålagt å søke konsesjon for gjennomføring av saneringsplanen. Pålegg om riving av omtalte linjer må tidfestes med den hensikt å gjennomføre riving og borttransport så raskt det er praktisk og teknisk mulig.

Vi forventer også at Lyse Nett ved tildeling av konsesjon for Lyse-Stølaheia trekker tilbake konsesjonssøknaden for Lyse -Stokkeland forbindelsen som er til ankebehandling i Olje- og energidepartementet.

Med vennlig hilsen

Hanne Thomsen(s)
Styreleder Stavanger Turistforening

Arne Næsheim(s)
Styreleder Naturvernforbundet i Rogaland

Oddvar Vermedal(s)
Styreleder Norges Jeger og Fiskerforbund, Rogaland

Gjenpart til:
Lyse Nett A/S
Olje- og Energidepartementet
Miljøverndepartementet
Fylkesmannen i Rogaland
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Strand kommune
Forsand kommune
Sandnes kommune
Stavanger kommune