28.08.2001: Naturvernforbundet i Rogaland vil frarå utbygger å videreføre vindmølleprosjektet på Høg-Jæren

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

28.08.2001: Naturvernforbundet i Rogaland vil frarå utbygger å videreføre vindmølleprosjektet på Høg-Jæren

Stavanger Aftenblad 01.09.01: Motvind for Jær-møller

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo

Stavanger 28.08.01

Vindkraft på Høg-Jæren – Høringsuttalelse til melding Det fremlagte prosjektet fra Norsk Vind Energi A/S er en usedvanlig dårlig ide. Vindmølleparken er foreslått plassert i et område med betydelige verneverdier knyttet natur- og kulturlandskap, naturforekomster og enkeltarter. Konfliktene i området fremgår klart i «Egnethetsanalyse for vindkraft i Rogaland » (RF-2000/42) som er utarbeidet på oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune.
Naturvernforbundet i Rogaland vil frarå utbygger å videreføre prosjektet på Høg-Jæren.
Vi vil i det følgende kommentere meldingen samt krav til konsekvensutredning:
Egnethetsanalyse for vindkraft i Rogaland:
(Meldingen siden 9)
«Området synes å være egnet for vindkraftetablering», skriver Norsk Vind Energi A/S med henvisning til «Egnethetsanalyse for vindkraft i Rogaland». Det er i beste fall en misvisende tolkning av analysen. Det er korrekt at den aktuelle lokaliteten trolig har gunstige vindforhold for produksjon av vindkraft (scenario 1). Men poenget med analysen er å vise hvor det kan bygges vindkraftanlegg med lave konflikter i forhold til et helt sett med interesser. Allerede i scenario 2 (av 3) faller Helland ut. I dette scenariet er enkeltinteresser prioritert, nemlig natur, kultur, friluftsliv og miljøverdier. Konklusjonen i analysen er følgelig at Norsk Vind Energi’s lokalitet på Høg-Jæren er uegnet til bygging av vindkraftanlegg.
Forholdet til vernet vassdrag, Håelva
(I meldingen side 7, side 9)
Det er altfor snevert å hevde at vindmølleparken ikke berører det vernede vassdraget selv om ingen fysiske inngrep vil skje innenfor vassdragets 100 meters belte. Den visuelle opplevelsen av det vernede vassdraget vil i høyeste grad bli påvirket av vindmølleparken. Dernest frykter vi at omfattende veibygging til hver enkelt turbin vil utløse planer om nydyrking/drenering i våtmarksområder og kystlynghei. Dette vil være en negativ aktivitet i nedbørfeltet til et vernet vassdrag.
Krav til KU:
Vi mener områdets potensielle bruk til jordbruksformål er en relevant problemstilling og må tas i betraktning i en konsekvensutredning. Drenering og grøfting i samband med veibygging kan få konsekvenser for avrenning og områdets buffereffekt. Dette må vurderes nærmere.
Truede fuglearter (rødlistearter)
(Meldingen side 7, side 17og 18)
Det kan hende at vindparker ikke fordriver hekkende fugler. Men er det dokumentert at hekkebestander forblir upåvirket ved etablering av vindparker ? Og er en slik eventuell dokumentasjon relevant i forhold til den artssammensetning og tetthet vi finner på Helland? Det sier meldingen intet om. Vurderingene i meldingen er altfor snevre fordi det bare henvises til kollisjonsfare og forstyrrelser knyttet til selve vindturbinene. Betydningen av at det skal bygges et omfattende veinett i området er ikke nevnt. Ei heller at veinettet kan generere økt trafikk/ferdsel inn i området. I hekketiden er mange fugler sårbare for forstyrrelser. Vindmølleparken vil etter vår oppfatning øke risikoen for at fuglebestander blir negativt påvirket. Den risikoen kan man ikke ta for sørlig myrsnipe som er en direkte truet art i henhold til rødlisten. Den samme bekymringen gjelder også for sørlig heilo som har begrenset utbredelse i Norge.
Krav til KU:
Føre var- prinsippet må legges til grunn for konsekvensvurderingen av tiltakets påvirkning på fuglebestandene.
Naturvernorganisasjonenes syn
(Meldingen side 9)
Norsk Vind Energi skriver at «lokale naturvernorgansiasjoner har gitt positiv tilbakemelding på prosjektet». Det er en udokumentert påstand. Norsk Vind Energi A/S må fortelle hvilke organisasjoner dette dreier seg om , og hva disse organisasjonene skal ha vært positive til. Naturvernforbundet i Rogaland er positiv til vindkraft og vil gjerne støtte prosjekter der naturkonfliktene er lave. Anlegget på Høg-Jæren er ikke et slikt prosjekt.
Veier og andre varige inngrep
(Meldingen side 11)
I følge meldingen må det bygges vei til hver enkelt turbin. Veien skal ha enkel standard (grus) og med en veibredde på 5 meter. Det skal i tillegg være en viss manøvreringsplass for kranbiler ved hver turbin. Med mellom 25 og 32 turbiner vil veibyggingen bli svært omfattende og fremstå som varige inngrep i landskapet. Disse veiene vil komme i tillegg til eksisterende jordbruksveier.
Krav til KU:
Det må foreligge en eksakt plan for tubinenes plassering og veinettet mellom disse samt tilknytning til offentlig vei. Det må fremgå hvilke konsekvenser veinettet vil få for landskapet, ulike naturtyper og eventuelle biotoper som blir direkte eller indirekte berørt. Videre må det fremgå hvilke tiltak som vil bli gjort med hensyn til arrondering, landskapstilpasning og bruk/deponering av overskuddsmasse.
Kriterier for valg av lokalitet
(Meldingen side 9)
Blant kriteriene for valg av lokalitet heter det at vindkraftparken ikke skal etableres i områder vernet i medhold av naturvernloven. Det er et altfor snevert kriterium. Naturvernloven er i hovedsak brukt for å verne utvalgte, representative og truede naturtyper som har nasjonal eller internasjonal verneverdi. Det er ikke fritt fram i naturområder som ikke er vernet etter naturvernloven. Det er områdenes dokumenterte naturkvaliteter og verneverdier som må legges til grunn for vurderingene. I tillegg kommer helhetsvurderinger av landskapets kvaliteter samt verdi for friluftsliv. Slike vurderinger er gjort i «Egnethetsanalysen for vindkraft i Rogaland» og her er konklusjonen klokkeklar: Helland på Høg-Jæren er uegnet til vindkraftetablering når interesser knyttet til natur, kultur, friluftsliv, miljøverdier, vakre landskap, kulturlandskap, friluftsliv og viltområder inkludert fugl og amfibier blir prioritert.
Krav til KU:
I konsekvensutredningen må man legge til grunn områdets naturkvaliteter og verneverdier som allerede er registrert. Her inngår blant annet registrering av verneverdige myrer i Rogaland (fylkesmannens miljøvernavd,.), viltkartlegging i Hå-elvas nedbørfelt (Knut Henrik Dagestad) og kartlegging av biologisk mangfold på Jæren i regi av Aksjon Jærvassdrag (Rogaland fylkeskommune).I den grad ovennevnte dokumentasjon har mangler eller ikke er tilstrekkelig oppdatert, må det utføres nye registreringer i felt som omhandler pattedyr, fugler, planter,amfibier og økosystemer.
Avslutning:
Selv med de strengeste naturvernkriterier utgjør vindkraftpotensialet (vindhastighet på 8m/s eller mer) i Rogaland om lag 1 TWh . Dette utgjør en tredjedel av den nasjonale målsetting om vindkraftproduksjon på 3 TWh innen 2010. Naturvernforbundet i Rogaland vil aktivt støtte vindkraftprosjekter som ligger innenfor egnethetsanalysens scenario 3. Det gjelder blant annet Dalane Energis planer på Svåheia i Eigersund og Statkrafts planer for Oksafjell.

Vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Arne Næsheim Erik Thoring Styreleder Daglig leder

Gjenpart til:
Norsk Vind Energi A/S Fylkesmannens miljøvernavdeling Rogaland Fylkeskommune, regionalavd.
Direktoratet for naturforvaltning Forum for Natur og Friluftsliv Rogaland Time kommune Hå kommune Norges Jeger og fiskerforbund, Rogaland Norges Naturvernforbund Natur og Ungdom