28.09.01: Naturvernforbundet uttaler seg negativt om ny kraftlinje

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

28.09.01: Naturvernforbundet uttaler seg negativt om ny kraftlinje

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091,Majorstua
0301 Oslo

Stavanger 28.09.01

Høringsuttalelse om ny 300 kV forbindelse Lyse – Stølaheia. Søknad om konsesjon, ekspropiasjonstillatelse og forhåndstiltredelse med tilleggsutredning.

Naturvernforbundet i Rogaland mener konsesjon ikke bør gis til den omsøkte kraftlinjen Lyse-Stølaheia. Dette begrunner vi med at viktige alternative løsninger ikke er utredet.

Det er ikke vurdert et alternativ med energiøkonomisering, utbygging av vannbåren varme og effektregulering hos forbrukerne. Dette alternativet vil kunne redusere energiforbruket og minske faren for overbelastning av eksisterende nett. Alternativet vil være mye mer fremtidsrettet enn å skulle ta høyde for stadig økt forbruk. Politiske signaler tilsier at det de nærmeste årene vil kunne bli innført et topris-system på elektrisitet. Dette kan bidra til en demping av effektbehovet i kraftsystemene.

Det er ikke vurdert hvilke konsekvenser en mulig energipark (gass) på Nord- Jæren vil ha på kraftsystemene. Det er sannsynlig at dette vil medføre mindre behov for tilførsel av elektrisk kraft til regionen.

I kapittel 2.9 side 17 blir det uttrykt et behov for nye kraftsystemplaner som skal komme i løpet av 2002. Konsesjon bør ikke gis før disse planene er framlagt. I planene bør man i mye større grad enn tidligere ta hensyn til kraftsystemenes belastning på natur, miljø og samfunn.

I kapittel 2.2 om samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det ikke tatt med kostnader knyttet til båndlegging av arealer, negative konsekvenser for dyreliv, natur og friluftsliv. Dersom disse kostnadene hadde blitt tatt med kunne dette gitt et mye bedre bilde av hvordan alternativene faktisk vil belaste samfunnet.

Naturvernforbundet mener mest mulig sjøkabel er en bedre løsning enn den foreslåtte kombinasjonen luftspenn, jordkabel og sjøkabel på strekningen Lyse-Stølaheia.

Dersom ny linje skal legges er det beste alternativet sett fra Naturvernforbundets side å føre linjen i sjøen så mye som mulig. Alternativene med kabel fra Kårstø til Stølaheia eller fra Songesand til Mariero er helt klart det beste ut fra miljøhensyn. Dessuten fremstår sjøkabel fra Jørpeland til Mariero som et klart bedre alternativ enn omsøkt løsning med jordkabel over Riskalandet.
Ovennevnte alternativer må utredes før konsesjon blir gitt. I forbindelse med at det skal legges nye undersjøiske kabler f.eks. fra Hylen til England vil det bli opparbeidet betydelig kompetanse. Denne kompetansen kan brukes til å få ned kostnadene på sjøkabel- alternativene som vi har foreslått ovenfor. NVE bør vurdere inntektsrammer for disse alternativene og søke politiske vedtak på f.eks. øremerking av miljøavgifter til denne type prosjekter.

I kapittel 2.6 er det gitt en oversikt over sanering av gamle linjer. Naturvernforbundet ber om at en eventuell konsesjon blir gitt på betingelse av at disse linjene virkelig blir sanert så fort som mulig. I konsesjonsbetingelsene bør det fremgå en tidsfrist for riving av de aktuelle linjene.

Særlig vil sanering av linjene gjennom Sørmarka til Ullandhaug sekundærstasjon være særlig viktig da disse går igjennom Stavangers viktigste nærområde for friluftsliv. Gjenværende linje(r) må her legges som jordkabel. Den foreslåtte sanering av luftspenn vil også frigjøre store og viktige heiområder i Forsand, en kommune som fra før er særlig belastet med et stort antall kraftlinjer.


Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland
Erik Thoring
Daglig leder
Saksbehandler: Ketil Waagbø,tlf. 51 94 66 40 (arb), 51 88 39 33 (priv.)

Gjenpart til:
Strand kommune
Forsand kommune
Sandnes kommune
Stavanger kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Fylkesmannens miljøvernavd.
Rogaland fylkeskommune, planavd.
Norges Naturvernforbund
Naturvernforbundet i Strand
Forum for Natur og Friluftsliv, Rogaland
Norges Jeger- og fiskerforbund,Rogaland
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
ELRISK, v. Frank Bøglid
Lyse Energi