30.09.02 Naturvernforbundet i Suldal går i mot vannuttak fra Grytevatn

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

30.09.02 Naturvernforbundet i Suldal går i mot vannuttak fra Grytevatn

Uttalelse til konsesjonssøknad for vannuttak fra Grytevatn

Sammendrag
Naturvernforbundet i Suldal går i mot konsesjonstildeling til Sølvfisk AS om en senking av Grytevatn med 1,8 meter. Vi går også i mot oppføring av fiskesperre i Saelva, og kalking av vannet all den tid pH er god. Søknaden fra Sølvfisk AS er svært mangelfull og inneholder ingen utredning av mulige konsekvenser.

Om vassdraget
Grytevatnet blir reknet for å være et godt fiskevatn med ørret, røye og ål. Det blir også tatt sjøørret i vannet, og hele vassdraget har et stort potensial for å kunne fostre opp langt større mengder anadrom fisk, både laks og sjøørret. Vannet er lett tilgjengelig for sportsfiske, bading og andre naturopplevelser. Det er spredt busetning rundt vannet .

Regulering av Grytevatnet
Det er søkt om å kunne senke Grytevetnet med 1,8 meter. Det er ikke lagt ved noe dybdekart som kunne vist hva dette kan føre til. Vi mener at dette vil kunne redusere grundtarealene betydelig, og derved ødelegge viktige produksjonsområder som blant annet fisken er avhengig av. Med mindre tilgjengelig næring vil fiskebestandene bli redusert tilsvarende. Såvidt vites er det ikke gjort undersøkelser som forteller hvilke arter av insekter og krepsdyr som faktisk lever i vannet. Ettersom pH er og har vært god, er det muligheter for at vannet inneholder arter som kan være forsvunnet på grunn av sur nedbør andre steder.
En senking på 1,8 meter vil true dyrelivet i vannet, og fiskemulighetene, naturopplevelsen og den estetiske verdien vil bli sterkt redusert.

Fiskesperre
Det er ved fiskeundersøkelser sommeren 2002 blitt funnet yngel av både sjøørret og laks i Saelva. Grunneigerar får av og til også sjøørret i Grytevatnet. Vi mener at både Saelva, Grytevatnet og tilløpende bekker er viktige oppvekstområder for anadrom fisk som er viktig å ta vare på, og kanskje forbedres ved biotopjusteringer. Fiske etter laks og sjøørret er svært populært, ikke minst i sjøen, og en sperring i elva vil føre til sterkt reduserte fiskemuligheter i området.

Kalking
Undersøkelser av vannkvaliteten viste at pH var 6,5 i 1972 og 6,4 sommeren 2002. I tillegg var kalsiuminnholdet 1,5 mg/l i 1972 og 1,6 mg/l i 2002. Dette er langt over det som anses å være faretruende for laksyngel, marflo, snegl og enkelte døgnfluearter. Ettersom kalking den senere tid er blitt dratt i tvil som kun positivt tiltak, er det helt unødvendig å kalke et vassdrag som allerede har god vannkvalitet.

Konklusjon
Naturvernforbundet i Suldal mener at de omsøkte tiltak i Grytevatnet og Saelva vil medføre så store konsekvenser at det ikke bør gis konsesjon.

Relaterte saker:

Settefiskanlegg i Vatlandsvåg (Stavanger Aftenblad)

Nei til fiskeoppdrett i Figgjoelva