4. juni 2003 Hjelp Breiavatnets fugler

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

4. juni 2003 Hjelp Breiavatnets fugler
Mer vannvegetasjon, flere grøntarealer og utvidelse av to øyer vil bidra til å styrke og bevare Breiavatnets rike fugleliv, foreslår Naturvernforbundet.

Stavanger kommune
Kultur og byutvikling
her Stavanger 4.06.03

Kommentarer til opparbeidelsesplan for sentrale deler av Byparken (plan 1341B og 1381B)

Vi vil innledningsvis få berømme Stavanger kommune for skånsom og god oppgradering av vannbreddene i Breiavatnet.

Vi synes også at forslagene i ovennevnte planer har mange gode elementer. Våre kommentarer vil i hovedsak vedrøre planenes ivaretakelse av parken og vatnets verneverdige biologiske mangfold.

1. Vi slutter oss til forslaget om å utvide grøntarealet (plener) i parken og å plante inn flere busker. Det vil gi parken et grønnere preg og virke positivt på fuglelivet.

2. I stedsanalyse Byparken (1999) heter det at Breiavatnet har en unik forekomst av fugl i forhold til sin plassering i bybildet. Ingen annen norsk by har så mange «spesielle» fuglearter midt i sentrum.

Vi antar at kommunen er enig med oss i at Breiavatnets unike posisjon må bevares og styrkes. Det kan etter vårt syn skje på to måter:

a) Nyetablering av vannvegetasjon og derved gjenskaping av det rike vegetasjonsbildet som Breiavatnet har hatt tidligere. I tillegg til den positive visuelle effekten vil økt vannvegetasjon gi fuglene bedre beitemuligheter, bedre skjul og kanskje også hekkemuligheter. Andemor og ungene som hvert år kommer til Breiavatnet har svært små sjanser til å verne sine dunnøster mot måker og knoppsvaneparet fordi mulighetene for å søke trygghet i vannvegetasjonen er svært begrenset.

b) Utvidelse av de kunstige øyene i forbindelse med rehabilitering Breiavatnets to kunstige øyer er i en dårlig forfatning og trenger rehabilitering. Øyene har en viktig funksjon for fuglelivet. I samband med rehabilitering vil vi be om at det blir vurdert om øyenes areal kan utvides.

3. Det er foreslått en utfylling i vatnet på inntil fire meter. Etter det vi forstår av planene er det meningen å belegge utfyllingsarealet med skiferstein. I så fall vil ikke utfyllingen ha noen positiv effekt for fuglelivet, stein er som kjent ikke egnet beitemark. Argumentet om at fuglene lettere skal kunne ta seg opp på land er meningsløst. Fuglene i Breiavatnet har vinger og kan fly! De vil ikke ha problem med å gå på land noe sted langs vannbreddene.

Vi er også av den prinsipielle oppfatning om at ny utfylling i Breiavatnet er uønsket. I områder som er vernet etter naturvernloven er utfylling i utgangspunktet ikke tillatt.

Vi oppfordrer Stavanger kommune om å inkludere nyetablering av vannvegetasjon samt rehabilitering og utvidelse av de kunstige øyene når bebyggelsesplanen skal finansieres og gjennomføres.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder


Vedlegg:
Klipp fra Stavanger Aftenblad 25 april 1928 og 25. april 1953.

Gjenpart til:
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Stavanger Museum, zoologisk avdeling
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Rogaland

Relaterte saker: