4. juni 2003 Nei til vannscooter i Seldalsvatn

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

4. juni 2003 Nei til vannscooter i Seldalsvatn
Vannscooter-trafikk bør ikke tillates i Seldalsvatn i Sandnes, mener Naturvernforbundet. I kommunens miljøplan er vatnet avmerket som viktig område for biologisk mangfold.

Sandnes kommune
Park og utemiljø
Postboks 583
4305 Sandnes

Stavanger 2.06.03

Vedr. forslag om å tillate bruk av vannscooter på Seldalsvatnet i Sandnes

Naturvernforbundet i Rogaland vil på det mest bestemte frarå at det tillates bruk av vannscooter og andre lignede fartøyer på Seldalsvatnet i Sandnes. Den beste begrunnelsen for dette synet har Sandnes kommune selv gitt gjennom miljøplanen som er vedtatt av bystyret. I planen er Seldalsvatnet avmerket som et viktig område for biologisk mangfold. I slike områder skal det ikke skje tiltak eller inngrep uten at «tungtveiende samfunnsmessige grunner tilsier det».

Bruk av vannscooter kan ikke på noen måte sies å være en tungtveiende samfunnsinteresse. Sentrale miljøvernmyndigheter mener at vannscootere er en klart uønsket aktivitet og har innført et totalforbud mot bruken. Vi forventer at Sandnes kommune som har gode og klart formulerte miljøambisjoner, respekterer miljøvernmyndighetenes ønske om å stoppe en klart negativ fritidsaktivitet som ikke har noen nyttefunksjon overhodet. Vi vil også minne om at Stortinget har vedtatt strategiske mål for å forebygge og redusere støy.

Etter det vi har brakt på det rene er det gjort hekkefunn av smålom i et nærliggende, fisketomt tjern. Fuglene skaffer mat til ungene ved å fiske i Seldalsvatn og Svihusvatn. Det er stor fare for at smålom-lokaliteten blir forlatt dersom det tillates helårlig vannscooteraktivitet i Seldalsvatn. Smålom finnes i et fåtall vatn i Sandnes, og i fylket forøvrig er hekkebestanden beskjeden. Smålom er dessuten ført opp på den nasjonale rødliste (DN) som en hensynskrevende art.

I saksforelegget er det ikke gjort rede for støynivå og støyens rekkevidde. Det er heller ikke pekt på eventuelle skader på vegetasjon og vannmiljø i Seldalsvatnet. Etter det vi kjenner til inngår Seldalsvatnet og Svihusvatnet i nedbørfeltet til Ims-Lutsivassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging og som i tillegg er et tiltaksområde mot forurensing. I rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag er det lagt flere konkrete føringer for forvaltningen i slike vassdrag. Vi forventer at vannscooteraktiviteten blir vurdert mot disse retningslinjer og mot bestemmelsene i Vannressursloven (2000).

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Erik Thoring
Daglig leder


Gjenpart til:
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Aksjon Jærvassdrag
Media

Relaterte saker: