4. juni 2003 Rogaland utfordrer Børge Brende

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

4. juni 2003 Rogaland utfordrer Børge Brende
I løpet av ett år har to tilfeller av oljesøl utenfor Rogalandskysten tatt livet av flere tusen sjøfugler. Oljevernberedskap og politietterforskning har vært sterkt preget av tilfeldigheter, mangelfull koordinering og lav prioritering. Dette blir et av flere tema miljøvernminister Børge Brende blir bedt om å svare på når han møter delegatene samlet til landsmøte i Levanger 13-15. juni .

Rogalands utfordring til Børge Brende
Hvert år slipper skip i norske farvann ut 20 000 tonn olje og oljeholdig vann. (SFT 1994) Det dreier seg om kroniske utslipp (også kalt driftsutslipp) som antagelig skjer daglig et eller annet sted langs vår langstrakte kyst. Utslippene blir ofte ikke registrert fordi de foregår langt til havs, har et begrenset omfang og gjerne ikke når land.

I Rogaland har ulovlig dumping av olje, mest sannsynlig forårsaket av skip, ført til omfattende sjøfugldød. Ved det første tilfellet i mars i fjor ble det registrert om lag 550 oljedrepte og oljeskadede sjøfugler på Jærstrendene og ved Karmøy. I mars i år skjedde tragedien igjen. Nær 500 oljetilsølte sjøfugler ble samlet inn på Jærstrendene, noen levende, de fleste døde. Mellom 80 og 90 prosent av de oljedrepte fuglene var lomvi som i nasjonal rødliste for truede arter har status som «sårbar».

Naturvernforbundet i Rogaland har politianmeldt begge episodene og fått til svar at sakene «er henlagt på grunn av ukjent gjerningsmann».

Oljesølepisodene på Rogalandskysten har vist at vår nasjonale og regionale oljevernberedskap er teknisk katastrofefokusert. Først når det skjer et større akuttutslipp fra enkeltpunkt, for eksempel havari eller ulykke, blir beredskapsplanen iverksatt. Det faktum at «diffuse» oljesøl kan forårsake betydelig skade på kystens biomangfold blir ikke vektlagt og utløser ingen aktiv aksjon fra beredskapens side. Følgelig blir alvorlighetsgraden av slike utslipp sterkt underestimert.

Vi mener oljesølepisodene uten Rogalandskysten det siste året har vist at oljevernberedskapen er sterkt preget av tilfeldigheter, mangelfull koordinering, dårlige rutiner og uten bruk av nødvendig biologisk kompetanse.

Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening har i brev til deg 11.04.02 fremmet en rekke konkrete krav om forbedringer av oljevernberedskapen. Nå forventer vi å få svar på tiltale!

Relaterte saker: