50 øre til våtmarkene

Massedeponier har tatt knekken på en lang rekke myrer og våtmarker på Jæren. Dette må det bli slutt på krever Naturvernforbundet, som foreslår at entreprenørene oppretter et miljøfond for å gjøre opp for gamle synder.

Denne fyllingen (bildene)  på Soma i Sandnes ødela et viktig våtmarksområde øverst i nedbørfeltet til Skas-Heigre kanalen. Det har ført til mer forurensende avrenning og økt fare for flom lengre nede i vassdraget. Dessuten inneholdt fyllingen mye uren masse som vi lekke ut i vannveien.

Fylkeskommunen har prisverdig nok startet arbeidet med en regionalplan for massedeponering på Jæren. Planen skal forsøke å få kontroll på regionens mange deponier og å sikre at mer av stein, grus og jordmassene blir sortert og gjenbrukt. En av hovedutfordringene blir å finne egna lokaliteter for et eller flere massedeponier som alle aktørene i bransjen kan bruke og som blir drevet i kontrollerte former.

Naturvernforbundet støtter planenes mål og intensjoner og håper kommunepolitikere og enteprenørbransjen legger seg i selen for å få til gode løsninger. Lokalisering av massedeponier må ha som mål å gi klimagevinst ved at transportbehovet blir redusert. Dessuten må lokaliseringen ikke ødelegge verdifulle naturområder.

Det er anslått at 3 millioner kubikk overskuddmasse blir deponert i fylling på Jæren hvert år. Naturvernforbundet foreslår at det illegges en miljøavgift på 50 øre per kubikk overskuddsmasse som blir levert til deponi. Miljøavgiften inngår i et fond som blir brukt til å forbedre og restaurere våtmarker på Jæren.

Det er vel ikke for mye å be om – i naturmangfoldets navn?

Bildetekst:

I denne fyllingen på Soma som drenerer til Skas-Heigre, Grudavatn og Figgjoelva fant Naturvernforbundets utsendte avfall som ikke har noe i en «jordbruksfylling» å gjøre. Slike finnes det dessverre mange på Jæren. Bildet er fra 2002.