6.10.02 Statnett må gå en ny runde

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

6.10.02 Statnett må gå en ny runde

Statnett vil bygge en ny 300 kV høyspentlinje fra Sauda til Liastølen i Suldal. Naturvernmforbundet i Rogaland, Stavanger Turistforening og Norges Jeger- og fiskerforbund, Rogaland krever at behovet for linja blir bedre dokumentert. Dessuten etterlyses flere altenative linjeframføringer, f.eks. i tunnel over Skaulenområdet.

STAVANGER TURISTFORENING

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND – ROGALAND

Adresse:
co/ Naturvernforbundet i Rogaland
Postboks 441
4002 STAVANGER


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Pb. 5091, Maj.
0301 OSLO

HØRINGSSVAR PÅ OMSØKT 300 (420) kV LEDNING SAUDA – LIASTØLEN

Ovenforstående organisasjoner viser til søknad fra Statnett SF desember 2001 samt utsatt høringsfrist fra Christian Færø, og nedenfor følger vårt svar.

Omsøkt trasé passerer igjennom et svært verdifullt område med et få tekniske inngrep. Natur- og landskapsverdien for området sett under ett er vurdert til å være meget høy av nasjonal interesse. Dette, kombinert med at man i dag finner få eller ingen gjenværende områder med tilsvarende urørt karakter i Rogaland, gjør at vi krever at man stiller svært strenge betingelser i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden. Søker må dokumentere utførlig at det foreligger et absolutt behov for denne forsterkningen, og i valg av trasé må man være svært hensynsfulle til områdets egenart. Alle alternative løsningen bør utredes nøye før en løsning velges og man må benytte anledningen til å vurdere om eksisterende linje kan flyttes vekk fra de mest verdifulle områdene i denne operasjonen.

Det er nå nærmere 6 år siden forhåndsmeldingen ble behandlet , og det er fare for at forhåndsmeldingen er foreldet i forhold til konsesjonssøknaden. Viktige forhold (både teknologiske og kostnadsmessige) som burde vært tatt hensyn til i utredningsarbeidet kan ha endret seg siden forhåndsmeldingen ble lagt frem. Det er derfor viktig at man ikke forhaster seg i beslutningsprosessen, men at alle aktuelle forhold utredes før en beslutning tas.

SAMMENDRAG:

Vi krever at:

A. Alle skisserte alternativer til den planlagte forsterkningen av forbindelsen Sauda – Liastølen avvises på prinsipielt grunnlag, da utbygger ikke har:
– gitt en tilfredstillende begrunnelse på behovet for forsterkning.
– utredet alternative løsninger som sluttbrukertiltak og tredjepartsavtaler.
– utredet alternative traséløsninger på en tilfredstillende måte.

B. Alternativ 1.0 og 1.0.1 avvises totalt siden disse har så negative følger for fauna og landskap.
C. Alternative traséløsninger utredes, og vi ønsker at følgende tre alternativ skal utredes og vurderes før en konsesjon innvilges:
– Linjekryssing med jordkabel ved Sauda transformatorstasjon for å unngå kryssing med luftspenn seinere.
– Sjøkabel fra Tengesdal til Hylen, både for den nye og eksisterende linje, deretter følge eksisterende trasé videre fra Hylen mot Liastølen.

D. Skal alternativ 1.2 vurderes forutsetter dette at en ny trasé følger eksisterende i Hylen (alternativ 1.2.1).

E. Ny utredning av effekten en dobbel kraftlednings har på villreinens områdebruk.

F. Ta hensyn til sårbare fuglearter på utsatte parti

G. En eventuell vei opp Tengesdalen avvises.


A. ALLE SKISSERTE ALTERNATIVER TIL DEN PLANLAGTE FORSTERKNINGEN AV FORBINDELSEN SAUDA – LIASTØLEN AVVISES PÅ PRINSIPIELT GRUNNLAG, DA UTBYGGER IKKE HAR:

1. Gitt en tilfredstillende begrunnelse på behovet for forsterkning.
Utbygger baserer behovet for forsterkningen ut i fra en argumentasjon om forbruksøkning i Haugalandsregionen. Dette som følge av forventet periodisk mangel på overføringskapasitet, særlig ved linjebrudd. Vi ønsker behovet ytterligere utredet, da dette fra utbygges side er basert på flere forutsettninger som det i dag er vanskelig å ta stilling til. Vi ser videre at alternative løsninger til nettforsterkning som foreslått i punkt A 2 ikke har blitt utredet.

2. Utredet alternative løsninger som sluttbrukertiltak og tredjepartstiltak.
Det fastslås i sluttrapporten fra porsjektet «Energi- og effektbesparende tiltak hos sluttbruker som alternativ til nettutbygging», Norsk forskningsråd, at det er et stort og ubenyttet potensial i effektreduserende tiltak hos sluttbruker. Dette er ikke tatt med i vurderingen av den omsøkte forsterkningen, og vi ønsker en videre utredning av hvilket potensiale det er i ved å inngå denne type avtaler i Haugalandsregionen.


3. Utredet alternative traséløsninger på en tilfredstillende måte.
Utbygger presenter to naturvernmessig helt uakseptable løsninger (se B.) og en løsning som er noe mer skånsom, men som også har store konsekvenser for dette unike området. Vi forstår denne søknaden som om utbygger i praksis kun søker om ett alternativ, nemlig alt. 1.2, som heller ikke på noen måte er en skånsom trasé. Dette gjennspeiler at utbygger kun har gjort et overfladisk utredningsarbeid, og ikke skissert noen reelle alternativ i søknaden.


B. ALTERNATIV 1.0 OG 1.0.1 AVVISES SIDEN DISSE HAR SÅ NEGATIVE FØLGER FOR FAUNA OG LANDSKAP
Som tidligere nevnt er området Hylsfjorden (inklusive Lingvang – Tengesdalen) så verdifullt at å avvike fra eksisterende trasé og føre ny linje over fjorden er totalt uakseptabelt. I følge Statnett sine beregninger vil man spare 15 millioner kroner på å forkaste alternativ 1.2 til fordel for alternativ 1.0. Dette er en differanse vi mener ikke står i forhold til de svært negative følgene dette vil ha på natur og fauna i området. Et luftspenn over fjorden vil være veldig skadelig for landskapet og synlig på lang avstand, videre krysser alternativ 1.0 et nytt fjellområde ved Plomreidnuten. Dette unngår man ved å følge eksisterende trasé.


C. ALTERNATIVE TRASÉLØSNINGER MÅ UTREDES, OG VI ØNSKER AT FØLGENDE ALTERNATIV SKAL UTREDES FØR EN KONSESJON INNVILGES
1. Jordkabel i tunnel fra Sauda til Hylen og sanering av eksisterende linje.
Eksisterende linje deler et større område som er definert som inngrepsfri sone 1-3 km fra inngrep, og likefullt en noe mindre inngrepsfri sone 3-5 km fra inngrep. Dette ser vi som svært lite ønskelig da denne type areal er på sterk retur i Norge i dag. Ved å sanere eksisterende linje og legge denne samt ny linje i tunnel fra Sauda til Hylen vil man kunne gjenopprette dette området, og denne svært skadelige traséen fjernes. En konsekvens av å sanere eksisterende linje er å utvide både de inngrepsfrie sonene samt område med kvalifisert villmark. Dette er områder som er på sterk retur i Norge i dag.
Vi ønsker at tilgjengelig teknologi vurderes og et regnestykke presenteres.

2. Sjøkabel fra Tengesdal til Hylen, både for den nye og eksisterende linje, deretter følge eksisterende trasé videre fra Hylen mot Liastølen.
Området Lingvang – Tengesdal er verneverdige nedbørsfelt som vurderes til å ha nasjonal verdi av internasjonal interesse for naturvern, og må skånes for ytterligere inngrep. Dette har man mulighet til å unngå ved å føre planlagte linje som sjøkabel fra Tengesdal til Hylen. Ytterligere har man muligheten for å restaurere dette området gjennom å sanere eksisterende linje og parallellføre disse i vannkabel på omtalte strekk. Vi ønsker at tilgjengelig teknologi vurderes og et regnestykke presenteres.

3. Linjekryssing med jordkabel ved Sauda transformatorstasjon.
Statnett skisserer at ny trasé har to mulige kryssingspunkt av eksisterende, nemlig ved Øvra Svortelitjørn og Vatndalsvatn, og søker om å krysse ved Øvra Svortelitjørn. Det er her snakk om en 28 meter høy mast plassert på et høydedrag for å krysse over eksisterende, noe som vil være svært skjemmende. Det er fra lokalt hold fremmet et forslag om at man ved å legge jordkabel under eksisterende ledning ved Sauda transformatorstasjon kan man unngå en uheldig kryssing i luften. Vi finner dette som et skånsomt alternativ til kryssing seinere, og kostnadene forbundet med dette kan ikke være uoverkommelige.

D. SKAL ALTERNATIV 1.2 GIS KONSESJON FORUTSETTER DETTE AT NY TRASÉ FØLGER EKSISTERENDE I HYLEN (ALTERNATIV 1.2.1) OG DA UTEN LUFTSPENN I HYLEN
Alternativ 1.2.1 er det mest skånsomme alternativet som er fremmet av Statnett, da dette følger eksisterende trasé på hele det planlagte strekket. Likevel er to parallelle kraftlinjer svært visuelt skjemmende, kan ha stor effekt på den lokale villreinsstammen som i dag ikke er utredet, og man må derfor se etter alternative løsninger. Luftspenn over Hylen er som tidligere påpekt svært skadelig for områdets helhetsinntrykk, og det er absolutt krav at en eventuell ny linje skal følge trasé 1.2.1. Dette er også den anbefalte traséløsningen i delrapportene om landskap til konsekvensutredningen, men denne fastslår videre at man også her vil få store negative virkninger på naturen i området. En eventuell konsesjon til alternativ 1.2.1 kan derfor ikke gis uten at alle alternativ til ny ledning som angitt i punkt A og C blir utredet.


E. NY UTREDNING AV HVILKEN EFFEKT EN PARALLELLFØRING AV TO KRAFTLEDNINGER HAR PÅ VILLREINENS OMRÅDEBRUK
Sluttrapporten fra REIN-prosjektet fastslår at dobble kraftledninger vil ha en større barriereeffekt på reinens områdebruk enn enkle linjer. Videre opplyses det i KU at det ved Reinsvatnet er en sentral kalvingsplass, som ligger vest for den eksisterende og planlagte traséen, men størstedelen av reinens beiteområder ligger derimot øst for denne. I KU’en har man lagt notater fra 1997 til grunn, og dagens kunnskap på området er ikke tatt hensyn til.
På bakgrunn av REIN-rapporten er det langt ifra usannsynlig at den planlagte dobbelføringen av linjene kan føre til at kalvingsområdet ved Reinsvatnet oppgis, pga kraftgatens barriereeffekt særlig på simlene. Simler og særlig simler med kalv er jo kjent for å være mest sårbare for tekniske inngrep. Videre er det også en overhengende fare for at man kan se at reinen generelt senker bruken av områdene sørvest for traséen dersom en ny linje oppføres. Dette vil i sin tur føre til at Skaulen villreinområde blir betydelig redusert i areal.


F. TA HENSYN TIL SÅRBARE FUGLEARTER PÅ UTSATTE PARTI
To parallellførte kraftledninger kan være utgjøre en betydelig risiko overfor hekkefugl, og potensielt sårbare arter i området er kongeørn og smålom. Delrapport til KU om konsekvenser for rovfugl og lom av omsøkt trasé fastslår at strekningen Tengesdal – Liastølen er særlig utsatt for kollisjoner med sårbare arter. Ved valg av alternativ 1.2.1 foreslår delrapporten om fugl3 en del konfliktforebyggende tiltak, bla merking av linjen på særlig sårbare partier med fugleavviser. Videre vil fjerning av topplinjen på disse utsatte partiene være konfliktforebyggende. Vi ber om at det stilles krav til dette i en eventuell konsesjon.


G. VEI OPP TENGESDALEN AVVISES
I konsesjonssøknad påpekes det at utbyggningen kan utføres uten andre inngrep som anleggsvei opp Tengesdalen. På befaring med Statnett 29. august ble det likevel fra grunneierhold yttret forespørsel om vei var aktuelt, og Statnett svarte at det kunne bli aktuelt etter initinativ fra grunneier. En ny vei inn i området vil ha store negative ringvirkinger på fjellområdet, både som et nytt inngrep og øke utbyggningspresset i området. Vi krever at man ved en eventuell utbyggning stiller krav om at nye veier inn i området er uaktuelt, som følge av de store negative virkningene dette vil ha på naturen.

Stavanger 15.09.2002


Kjell Helle Olsen Erik Thoring
Stavanger Turistforening Naturvernforbundet i Rogaland

Oddvar Vermedal
Norges Jeger- og Fiskerforbund – Rogaland


Saksbehandler: Vegard Ankarstrand Larsen

Kopi:
Miljøverndepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen
Rogaland fylkeskommune
Sauda kommune
Suldal kommune
Naturvernforbundet i Suldal

Relaterte saker:

Konsesjonsøknaden fra Statnett

Alt om Saudautbyggingen: Vernegruppa

30.09.02: Naturvernforbundet i Suldal negativ til ny kraftlinje

Høringsuttalelse fra SABIMA

NU: Sammenheng mellom gasskraftverk og kraftlinjer

25 mil kraftlinjer rives

Naturvernforbundet uttaler seg negativt om ny kraftlinje

Stavanger Turistforening

Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland