8.11.02 Feil om vassdragsvern i Rogaland

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

8.11.02 Feil om vassdragsvern i Rogaland

Rogaland Fylkeskommune
Regional- og kulturutvalget Stavanger 28.10.02

Vedr. sak nr. 0126/02 Supplering av verneplan for vassdrag

Vi har mottatt og lest innstillingen til ovennevnte sak. Vi har to merknader/saksopplysninger som vi ber utvalget om å vurdere.

1. Hvor mye er vernet i Rogaland?
Under pkt. 3 Saksopplysninger heter det blant annet følgende: » Gjennom de tidligere verneplanvedtakene er det vernet 14 vassdrag i Rogaland. Dette tilsvarer 11 % av vannkraftpotensialet i fylket.»

Dette er beklageligvis feil. Det riktige tallet skal være 7,7 %. Vi bygger våre opplysninger på NVE’s faktahefte «Energi i Norge» utgitt 2001. Her fremkommer det at Rogaland har et totalt vannkraftpotensiale på 16272 GWh. 1269 GWh av dette er varig vernet i verneplanene 1-4. Vannkraftpotensialet i de vernede vassdagene utgjør altså 7,7 prosent av det samlede potensialet og ikke 11 % som det går fram av saksforelegget.
I forbindelse med fylkeskommunens behandling av verneplan IV i 1991/92 ble det under sak FU sak 222/91 lagt fram en oversikt over vernestatusen i fylket. Opplysningene som fremkommer i denne saken bekrefter av NVE’s tall er tilnærmet riktige.

2. Fylkesplanen for vern av vassdrag
Da forslaget om verneplan IV ble behandlet i 1991/92 gikk regional- og kulturutvalget og fylkesutvalget inn for vern av i alt 12 vassdrag. Ved stortingsbehandlingen ble seks vassdrag vernet. De seks vassdragene som ikke kom med i verneplan IV er Sokndalselv, Lingvangelv, Tengesdalselv, Malldalselv , Sagå og Degevass. I forbindelse med forslag om supplering av verneplanene (NVE/DN 2002) er ingen av fylkets egne verneforslag medtatt. Derimot er Bjerkreimsvassdraget foreslått varig vernet.

Fylkestinget gikk i oktober 2000 mot Elkems søknad om å bygge ut fire av de seks vassdragene som fylket gikk inn for å verne i 1991. Det vil si Lingvang, Tengesdal, Malldal og Sagå. Vedtaket ble gjort med 47 mot 17 stemmer. NVE har i sin innstilling til konsesjonssøknaden fra Elkem gått inn for en tilnærmet full Sauda-utbygging, deriblant de fire ovennevnte vassdragene. Arbeiderpartiet foreslo at NVE’s innstilling skulle behandles av fylkestinget. Dette ble avslått av fylkestinget på møte i mai i år. I stedet kom innstillingen opp for fylkesutvalget som mot 5 stemmer gikk inn for NVE’s innstilling.

Vi konstaterer at verken regional-og kulturutvalget , fylkesutvalget eller fylkestinget har tatt stilling til endringer i fylkets egen verneplan for vassdrag i Rogaland. Fylkesutvalget har derimot uttalt seg til en konsesjonssøknad som kan få konsekvenser for verneplanen. Vi mener at fylkets verneplan for vassdrag har krav på en politisk behandling og at dette bør skje i forbindelse med den forestående behandling av forslaget om Supplering av verneplan for vassdrag.

Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Rogaland


Erik Thoring
Daglig leder

Rolv Egelandsdal
Saksbehandler


Gjenpart til:
Utvalgets leder, Jon Arne Silgjerd
Fylkesordfører Roald G. Bergsaker

Relaterte saker:

Vernegruppa

Forslag til supplering av Verneplan for vassdrag (NVE)

Høringsdokumentet (3MB PDF fil fra NVE)

25.10.02 Skuffende vassdragsvern

01.10.02: Skaulen går fri, men landskapet omkring ødelegges

18.06.02: Lingvong for fall?

17.06.02: FNF i Rogaland går imot full utbygging i Saudafjellene