Aktivt år i 2007

Rogalendingene har penger og investeringslyst. Høy aktivitet medfører økt press på naturarealene og økte utslipp. I 2007 har Naturvernforbundet etter fattig evne forsøkt å stanse eller begrense de mest naturødeleggende prosjektene. Foreningen kan forøvrig se tilbake på et år med stabil økonomi og økte medlemstall.

Alle snakket om miljø i 2007..

Trenden fra 2006 fortsatte i 2007; Høy aktivitet og stor vekst på alle samfunnsområder. Dermed fortsatte nedbyggingen av naturmangfold og inngrepsfri natur i Rogaland. Samtidig økte C0-utslippene fra fylkets samferdselssektor.

Naturvernforbundet kunne imidlertid glede seg over økt oppmerksomhet om alle type miljøsaker i 2007. Forbundet fikk langt flere henvendelser fra publikum og media og det lover godt for framtiden. Vi mener også at våre synspunkter i enkeltsaker har større gjennomslagskraft blant politikerne. En partiundersøkelse som fylkeslaget gjorde i forbindelse med kommunevalget bekreftet at politikken har blitt litt grønnere de siste fire årene, sammenliknet med de fire foregående.

Den største enkeltsaken i 2007 var fylkesdelplanen for vindkraft. Naturvernforbundet mente planen gikk for langt i å anvise aktuelle utbyggingsområder, og påpekte at reduksjon av kraftforbruket er det mest lønnsomme og det minst naturødeleggende alternativet. Vindkraftindustrien ønsket å radbrekke hele planen, men et samlet fylkesting avviste forsøkene. Det må kunne karakteriseres som minst en halv seier.

Fylkeslaget hadde en stabil økonomi i fjor, med et overskudd på ca 6000 kroner av en omsetning på ca. 400 000 kroner. Det er driften av kontoret som koster mest og som er vanskeligst å finansiere. Signaler fra Stavanger kommune om at Sandvigå 24 kan bli solgt, er dårlig nytt og har skapt ny usikkerhet for kontoret som blir betjent av en daglig leder i halv stilling.

Styregodkjent årsmelding og revidert regnskap for 2007 vil være tilgjengelig på www.naturvern.no/rogaland fra uke 13.