Akutt behov for hogst og skjøtsel i Litle Marøy naturreservat

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Stavanger kommune Park- og idrett Olav Kyrresgate 23 4005 Stavanger

att: Park- og idrettssjef Torgeir Esig Sørensen

Stavanger 21.06.04

Akutt behov for hogst og skjøtsel i Litle Marøy naturreservat

Litle Marøy (gnr.23/brnr.26) ble vernet som naturreservat i 1982. Bestemmelsene i naturvernloven ble brukt for å verne om øyas store hekkekoloni av måker. Koloniens antall varierer fra år til år, og det samme gjelder artssammensetning. I 1990 var fiskemåke dominerende hekkefugl, deretter fulgte sildemåke, gråmåke og svartbak. Hekkebestanden i 1990 var på til sammen nær 700 individer, og var med det den største hekkekolonien i Stavanger.
Det har ikke vært beitedyr på Litle Marøy på minst 50 år. Det er heller ikke gjort noen tiltak for å stoppe eller begrense den aksellererende tilgroing på øya. Det er nå alvorlig fare for at tilveksten av trær og busker vil ødelegge hekkekolonien. Særlig bekymret er vi for utviklingen på nordspissen av øya der de fleste av fuglene hekker. Her har gjengroingen nå fått et omfang som helt klart truer koloniens framtidige eksistens.
Vi anmoder Stavanger kommune som forvaltningsmyndighet om å iverkssette rydding i løpet av kommende høst og vinter. Naturvernforbundet kan om ønskelig bistå med ryddehjelp forutsatt at vi får dekket driftsutgifter knyttet til hogst og transport.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Erik Thoring Daglig leder

Gjenpart til:
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen

Siste saker: