Anmodning om omgjøring av vedtak i sak 40 i møte 25.06 i Rogaland fylkeslandbruksstyr

«Klage på søknad om bygging av landbruksveg på gnr.49,bnr.4 i Eigersund kommune»

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Statens landbrukstilsyn Pb 3 1430 Ås

Stavanger 11.7.04

Anmodning om omgjøring av vedtak i sak 40 i møte 25.06 i Rogaland fylkeslandbruksstyre:

«Klage på søknad om bygging av landbruksveg på gnr.49,bnr.4 i Eigersund kommune»
 

Vi viser til vedlagte saksforelegg og vedtak i ovennevnte klagesak.
I saksutredningen på side 5 heter det blant annet følgende:
«På bakgrunn av desse vurderingane, vil det ikkje vere i tråd med krava i Forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, å godkjenne omsøkte landbruksveg. Omsyn til landskapsskjøtsel i området, er etter Fylkesmannens vurdering i denne saka, ikkje tungtvegande nok til å forsvare eit slikt omfang av inngrep, som omsøkte veg vil gi. Dette i saman med at det næringsmessige behovet for vegen ikkje er godt nok dokumentert, taler for å ta klaga frå Naturvernforbundet i Rogaland til følgje».

Fylkesmannen fastslår at søknaden ikke tilfredsstiller kravene i den aktuelle forskriften og at det heller ikke finnes andre næringsmessige grunner for å tillate vegbyggingen. Fylkeslandbruksstyret overser fylkesmannens klare faglige råd som er basert på gjeldende regelverk og nasjonale føringer i landbruks- og miljøpolitikken. Klagen fra Naturvernforbundet blir med andre ord avvist.
Vedtaket vil, om det blir stående, åpne for en praksis som vi finner svært urovekkende.

Vi vil derfor anmode Statens landbrukstilsyn om å omgjøre vedtaket slik det har adgang til i henhold til forvaltningslovens § 35 c.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland


Jørund Ubøe Soma (s)
Styreleder

Erik Thoring Daglig leder

Vedlegg:
Møtebok for Fylkeslandbruksstyret i Rogaland Møtedato: 25/06/2004 Sakslistenr.: 40 Gjenpart til:
Fylkeslandbruksstyret i Rogaland Eigersund kommune

Siste saker: