Ap går på grunn i Strømvig

Arbeiderpartiet i Stavanger undergraver kommunedelplanen for småbåthavner når partiet promoterer ett av de mest kontroversielle forslagene i planen, nemlig ny båthavn langs friområdet i Strømvig ved utløpet av Hillevågsvatnet. Les mer her. Se også vår uttalelse til planen 31.05.

I vinter og vår har flere enkeltpersoner, organisasjoner, bydelsutvalg og andre berørte parter jobbet grundig og seriøst med et forslag til kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger. Kommunens planleggere har gjort en solid jobb for å finne fram til egnede steder for utvidelse eller nybygging av småbåthavner. Hver enkelt lokalitet er gitt poeng ut fra konfliktnivå i forhold til flere sentrale kriterier. Poenget med planen er jo å velge ut de best egnede lokalitetene med lavest konfliktnivå.

Naturvernforbundet er blant mange som har gitt sine vurderinger og råd til planen, og vi hadde regnet med at planen skulle få en samlet, seriøs behandling. I stedet ser vi at Ap kjører en massiv mediakampanje for ny båthavn langs Strømvig-siden av Hillevågsvatnet. Ap har lest planen og vet at det er foreslått flere egnede steder for båtplasser med langt lavere konfliktnivå enn ved Strømvig. Det gjelder blant annet Bangarvågen ved Buøy og utvidelse av eksisterende båthavner i Lundsvågen og Jåttåvågen. Når Ap velger ut Strømvig, virker det svært provoserende på alle som er opptatt av å ta vare på de få og små friområdene Storhaug har å by sin økende befolkning. Vi trodde alle var enige om at bydelen nå må gjøre sitt ytterste for å øke andelen grønne områder i bydelen, ikke å forringe kvaliteten på bydelens viktigste grønne akse der Strømvig inngår.

Ap vet at forslaget om Strømvig er kontroversielt og forsøker å dempe protestene ved å kalle det for et midlertidig anlegg. Historien er dessverre full av eksempler på at det midlertidige har en påfallende tendens til å bli permanent. Derfor er det all grunn til å stille seg skeptisk til AP´s forsøk på å sukre pillen. I den grad Ap er opptatt av å bli oppfattet som et troverdig og seriøst miljøparti burde det brukt tid og krefter på å promotere forslag om båtplasser som i langt mindre grad kolliderer med almenne friluftsinteresser. I så måte er båtplasser på motsatt side av Strømvig langt mer akseptabelt fordi det ikke berører et etablert friområde og har langt bedre atkomst- og parkeringsmuligheter.