Åpne Grannesbekken til Hafrsfjord

Hafrsfjord trenger å bli tilført rent, friskt vann. Det får ikke fjorden om sykeshusutbyggerne på Ullandhaug får det som de vil. De foreslår at alt overvann fra sykehusområdet skal gå i lukket kulvert til fjorden. – Håpløst gammaldags tenkning, mener Naturvernforbundet.

Noen få kilometer fra Ullandhaug er Stavanger kommune i gang med å føre overvann fra Eiganes i åpne løsninger til Mosvatnet. Det skal bli bekk og dammer som renser vann og gir grunnlag for et rikt naturmangfold. Tidligere ti-års tabber der bekker ble lagt i rør under jorden  skal reverseres av mange gode grunner. Men altså ikke på Ullandhaug.

Fra naturens side har det aktuelle byggeområdet på Ullandhaug blitt drenert gjennom Grannesbekken. På flyfoto fra 1960 kan bekken ses der den bukter seg gjennom jordbrukslandskapet fra Grannes rideskole og til utløpet i Grannesbukta naturreservat. I dag er det bare  de siste 70-80 meterene av bekken som er åpen, resten er lukket i rør. Undersøkelser tyder på at sjøørreten gyter i bekken og at det kan  gå ål der. Begge er sårbare arter som bør få bedre levekår enn det som tilbys i dag.

Grannesbukta naturreservat er et verneområde med internasjonal status, såkalt Ramsar-område. Norge har forpliktet seg til å forvalte området på en best mulig måte. Å føre mer vann inn i verneområdet fra et lukket rørsystem er dårlig, utdatert naturforvaltning.

Naturvernforbundet forventer at planleggerne utreder en gjenåpning av Grannesbekken som vil forbedre vannmiljøet  og som vil være gunstig for vannlevende organismer og naturmiljøet.