Året som gikk

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

14. mars 2004 Året som gikk

Naturvernforbundet i Rogaland

Styrets beretning for 2003

Det blåste ingen grønn vind over Rogaland i 2003. Det er lenge siden det skjedde sist. Derimot har det lenge vært god medvind for utbyggingskreftene.

Lyse fikk i fjor tillatelse til å bygge ut sitt gassnett på Nord-Jæren og kan dermed erstatte ren energi med forurensende fossilgass. Stortinget gikk i juni inn for en halv kraftutbygging i Sauda-fjellene. Det betrakter vi som en halv seier og et halvt tap ettersom Lingvongfossen blir bygget ut. Et flertall av fylkespolitikerne i Rogaland ønsker ikke Bjerkreimsvassdraget inn i verneplan V for vassdrag. Dette løpet er heldigvis ikke kjørt. Verneplanen blir avgjort av Stortinget, i beste fall i løpet av 2004.

I samferdselsssektoren handler fortsatt det meste om å bygge nye veier for å øke framkommeligheten for privatbiler. I løpet av 2003 har det kommet opp planer om flere vindkraftprosjekter. Det mest kontroversielle er søknaden om å bygge vindpark på Høg-Jæren. I fjor tok et oljesøl utenfor Rogalandskysten knekken på flere tusen sjøfugler.

Men noe kunne vi da glede oss over i 2003. Først og fremst at Gimle Gård ved Store Stokkavatn ble berget med hjelp av utbrytere fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Frafjordheiene ble vernet som landskapsvernområde, men verneområdet ble mindre enn hva Naturvernforbundet foreslo. På tampen av fjoråret ble også revidert verneplan for Jærstrendene vedtatt. Forbud mot taretråling blir imidlertid bare gjennomført i i to avgrensede områder. Nord-Talgje i Finnøy kommune ble foreslått vernet som naturreservat etter å ha vært midlertidig vernet i en årrekke.

For andre saker som var oppe til behandling i 2003 viser vi til Rygjavern og til vår hjemmeside www.naturvern.no/rogaland

Styret

Årsmøtet 2003 ble holdt på utstedet Arkivet i Stavanger , mandag 7.april. 15 personer deltok i forhandlingene. Etter valgene er fylkeslagets styre sammensatt slik: Leder Jørund Ubøe Soma, Sola /gj.v.), Ketil Waagbø, Stavanger (gj.v.), Brigitte Grov, Stavanger (ny), Gro Persson, Sandnes (ikke på valg), Gunnar Skogesal, Sandnes (ikke på valg), Ståle Undheim, Klepp (ikke på valg), Marit Hesø (Natur og Ungdom). Varamedlemmer, gjenvalgt: Aastein Aase, Sandnes, Sissel Aasheim, Sandnes, Eli Marvik, Stavanger og Randi Alsos (Natur og Ungdom). Nye varamedlemmer: Tor Ytre-Arne, Stavanger og Jan Kristian Vika, Stavanger.

Revisor: Anndi Lomeland Jacobsen (gjv). Valgkomiteens leder Arne Næsheim og medlem Anne Katrine Lycke ble gjenvalgt. Nytt komitemedlem: Knut G. Austad.

I kalenderåret 2003 er det avviklet i alt ni styremøter, hvorav seks av møtene ble holdt på kontoret i Løkkeveien 45. Følgende har vært innledere i forkant av styremøtene:
Lars Helge Hellvig, Jæren Energi (Høg-Jæren Vindpark), Knut Henrik Dagestad, Statens Naturoppsyn (naturoppsyn/miljøkriminalitet) og Audun Steinnes, fylkesmannens miljøvernavd. (fylkesdelplanen for naturvern, friluftsliv, idrett).


Lokallag
NiR har tre lokallag, heholdsvis Strand, Suldal og Nord-Jæren. Det siste ble etablert våren 2003 og har hatt et interimstyre med Erik Thoring som leder. Lokallaget i Strand har hatt en aktiv sesong , ledet av Rune Folkvord som tok over etter Gunnar Eielsen. Lokallaget har uttalt seg til en rekke lokale saker, det har drevet aktivt med verving og har som tidligere år arrangert flere losturer.
Lokallaget i Suldal er ledet av Jarle Lunde, og det meste av aktiviteten i 2003 handlet om vern av Saudavassdraga. I sør-fylket er det etablert kontakter i Sokndal og Eigersund.

Landsmøtet og landsstyret

Rogalands delegasjon på NNV’s landsmøte i Levanger 13-15.juni bestod av følgende: Jørund Ubøe Soma, Sola, Jarle Lunde,Suldal, Eirin Haneberg Weyrauch, Sokndal, Ståle Undheim,Klepp, Silje Thorkildsen, Haugesund og Marit Hepsø, Stavanger. Ketil Waagbø deltok på landsmøtet som Rogalands valgte representant i landsstyret.

Waagbø har to år bak seg i landsstyret (2001-03) og ble på årsmøtet gjenvalgt for en ny to-års periode. Gro Persson ble valgt til varamedlem, men ba om avløsning og ble erstattet med Eirin Weyrauch fra Sokndal.

Representasjon
Vernegruppa for Saudavassdraga: Jarle Lunde (leder) og Jørund Ubøe Soma (sekretær). Vernegruppa ble nedlagt høsten 2003. Vernegruppa for Bjerkreimsvassdraget, stiftet i mai 2003: Ståle Undheim og Ketil Waagbø. Forum for natur og friluftsliv, Rogaland: Jørund Ubøe Soma (leder). Styringsgruppen for Marøy-prosjektet: Erik Thoring. Ung Agenda 21: Anndi Lomeland Jacobsen (styremedlem). Rådgivende rovviltutvalg i Rogaland: Knut G. Austad. NNV’s informasjonsutvalg: Erik Thoring. NNV’s energiutvalg: Ingvald Erga.

Ansatte
I 2003 har daglig leder Erik Thoring hatt ulønnet permisjon i tre måneder og avspasert overtid i en måned. Det har ikke vært engasjert vikar i permisjonsperioden, men Rolv Egelandsdal har betjent kontoret i flere av ukedagene. NRK-fotograf Marius Harlem ble engasjert som sivilarbeider i 1 ½ måned og har jobbet med filmprosjekt. NiR har regnskapsansvaret for Vernegruppa og Saudavassdraga. Rogaland Syklistforening har fortsatt sin samlokalisering med NiR, mens Blekkulf i praksis er nedlagt. Natur og Ungdom har fri tilgang til kopimaskin og telefax.

Medlemsutvikling

31.12.2002: 1111 medlemmer

31.12.2003: 1074 medlemmer

Svak innsats på medlemsverving både lokalt og sentralt førte til en nedgang i medlemstallet i fjor med 37 medlemmer. Men 2002 er for så vidt et litt spesielt sammenlikningsgrunnlag fordi det dette året var utstrakt bruk av profesjonelle direkte/gateselgere. 18 lokalt vervede i 2003 er uansett altfor lite, og langt fra målet 2003 om 50 nye medlemmer.

Økonomi

Fjoråret gikk ut med en samlet inntekt på kr. 450.409 og en samlet kostnad på kr. 381.275. Overskuddet etter finansposter ble på hele kr. 77.983. I 2002 gikk vi tilsvarende på et underskudd på kr. 27.790. I 2003 hadde vi betydelig større inntekter enn budsjettert. Samtidig var utgiftene langt ikke minst som en følge av at daglig leder gikk ut i tre måneders permisjon uten lønn. Ingen vikarierte i hans sted.

Turer og arrangementer
Naturvernforbundet og Stavanger Turistforening tok i fjor initiativet til et nytt turopplegg med veteranskipet «Riskafjord II» som en sentral aktør. Det ble lagt opp til en avgang hver siste søndag i måneden , fra og med april til og med september. Følgende deltok som arrangører av losturene med Riskafjord II: Naturvernforbundet i Rogaland og i Strand, Stavanger Turistforening, Rogaland Syklistforening, Arkeologisk Museum i Stavanger og Nyttevekstforeningen i Rogaland. Turprogrammet var støttet av Rogaland fylkeskommune «Frisk i friluft».

Turene ble en formidabel suksess med i alt 415 deltakere eller et gjennomsnittlig belegg på båten på ca. 70 prosent.

Utover Riskafjord-turene arrangerte fylkeslaget tre turer til henholdsvis Plassatjern i Sandnes, Store Marøy og Orrestranden. Lokallaget i Strand som har lang erfaring som lostur-arrangør , inviterte til fire turer/arrangementer i sitt nærturreng.

Mandag 7.april inviterte vi til politisk debatt om Stavangers grønne framtid med representanter fra sju partier i penelet. Møtet samlet 22 tilhørere ble arrangert på utestedet Arkivet.

75-års jubileet

Miljøvernminister Børge Brende kunne ikke komme på jubileumsmarkeringen vår som var planlagt i november. Markeringen ble det derfor utsatt og koplet til årsmøtet som holdes 20.mars 2004. Rolv Egelandsdals 80 års dag 11.november ble markert med en sammenkomst i Stavanger Turistforening 12.11. Egelandsdal har over 30 års fartstid i Naturvernforbundet og har like lenge vært en av fylkeslagets desidert mest profilerte tillitsvalgte. I forbindelse med jubileet har Marius Harlem og Erik Thoring arbeidet med en jubileumsfilm som får premiere på jubileumsseminaret 20.mars 04.

Marøy-prosjektet

I 2003 ble det lagt ned 267 timer dugnad. Det ble hogd tømmer tilsvarende 6-7 favner ved, den tidligere gårdsdammen ble restaurert med støtte fra Miljøverndepartementet og et ryddet areal på 30-40 lyng og einer ble svidd med hjelp fra Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe i Sandnes..I desember i fjor utga forbundet en skoleguide om øya med støtte fra fylkesmannens miljøvernavdeling. Innsatsfasen i prosjektet blir avsluttet i 2004.

Rygjavern og websiden
Den 28.årgangen av Rygjavern bestod av fire utgivelser , hver på åtte sider. 2 av utgivelsene ble trykket i farger. I tillegg til vanlig organisasjonsstoff ble det trykket en artikkel om Frafjordheiene landskapsvernområde i nr. 1 (Ståle Undheim), en miljøvalgundersøkelse i nr. 3 (Erik Thoring) og et tilbakeblikk på Ulla-Førre i nr. 4 (Rolv Egelandsdal).

Erik Thoring har vært bladets redaktør, og Per Anda har stått for den tekniske produksjonen. Web-siden www.naturvern.no/rogaland har vært bestyrt av Ketil Waagbø.

Relaterte saker:

Årsberetning 2002

Tidligere utgaver av Rygjavern