Årsberetning for Naturvernforbundet i Rogaland 2002

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Årsberetning Naturvernforbundet i Rogaland 2002

Årsmøtet 2002

Styret for 2002 ble valgt på årsmøte 15. april 2002 som ble holdt i Arkivet i Stavanger. Det var 12 medlemmer tilstede på årsmøtet hvorav halvparten tilhørte styret. Det lykkes ikke å velge et fulltallig styre slik vedtektene krever, og styret ble seinere supplert med to faste medlemmer.

Styret i 2002 ser slik ut:

Styreleder Jørund Ubøe Soma, Sola (ny)
Nestleder Ketil Waagbø, Stavanger (gj.v.)
Ståle Undheim, Klepp (ny)
Knut G. Austad, Time (gj.v.)
Gro Persson, Sandnes (ny)
Gunnar Skogesal, Sandnes (ny)
Marit Hepsø, Natur og Ungdom (ny)
Varamedlemmer:
Aastein Aase, Sandnes (gj.v.)
Eli Marvik, Stavanger (ny)
Sissel Åsheim, Sandnes (ny)
Randi Alsos, Natur og Ungdom (ny)

Revisor:
Anndi Lomeland Jacobsen (ny)

Valgkomite:
Arne Næsheim, Stavanger (ny)
Aastein Aase, Sandnes (ny)
Anne Katrine Lycke, Randaberg (ny)
Varamedlem Ståle Undheim, Klepp (ny)

Styrets arbeid

Det er holdt i alt 12 styremøter i perioden 15.april 2002 til 7.april 2003. Styret har behandlet i alt 82 saker i perioden. I samband med styremøtene er det holdt aktuelle orienteringer fra inviterte gjester fra Kolumbus, Ambio Miljørådgivning, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Rogaland Skogselskap.
Styret har fått verdifull hjelp fra flere ressurspersoner i en del av sakene som har vært til behandling.

Representasjon

Jørund Ubøe Soma er styremedlem i Forum for natur og friluftsliv, Rogaland.
Ketil Waagbø medlem av NNV´s landsstyre 2001-2003. Gro Persson varamedlem.
Knut G. Austad medlem i det rådgivende rovviltutvalget i Rogaland (fylkesmannen)
Erik Thoring medlem i styringsgruppen for Store Marøy-prosjektet.
Jørund Ubøe Soma og Jarle Lunde (lokallaget Suldal) henholdvis sekretær og leder i Vernegruppa for Saudavassdraga. Rolv Egelandsdal har deltatt på flere av gruppas møter.
Anndi Lomeland Jacobsen er NiR representant i styret for Ung Agenda 21.
Rolv Egelandsdal deltatt på møter om verneplanen for Setesdal vesthei og Ryfylkeheiene.
Jørund Ubøe Soma har vært observatør i en arbeidsgruppe som har evaulert nydyrkingsforskriften effekt i noen utvalget Rogalandskommuner.

Lokallag

NiR har to aktive lokallag i Suldal og Strand. I tillegg kommer en kontaktgruppe i Sokndal. Lokallaget i Suldal har 25 medlemmer og blir ledet av Trine Lunde. Lokallaget i Strand har 54 medlemmer og blir ledet av Gunnar Eielsen.

Økonomi

Inntektene økte med 15 prosent til ca. 342 000 kroner i fjor sammenliknet med 2001 . Men utgiftsveksten var enda høyere nemlig 21 prosent til ca. 370 000 kroner. Driftsresultatet ble på kr. 15 000 etter finans. Det meste av underskuddet kan forklares med overgang fra kontantprinsippet til regnskapsprinsippet som ble gjennomført da NiR overlot regnskapet til et Merkur EDB A/S.
Kontingenter og medlemsbidrag utgjorde drøyt en 1/3 del av fjorårets inntekter. NiR s vernefond er per 1.1.03 kr. 167 426.

Medlemsutvikling

31.12.01: 956 medlemmer 31.12.02. 1111 medlemmer Medlemstallet økte med netto 155 medlemmer, en økning på 16 prosent. Drøyt 40 av medlemmene ble vervet av fylkeslaget. De øvrige nye medlemmene er i hovedsak resultatet av en gatevervingskampanje i Stavanger og Sandnes som ble organisert og administrert sentralt. Det er minst 5 år siden sist fylkeslaget hadde en vekst i medlemstallet. Ølen kommune ble fra 1.1.02 en del av Rogaland fylke, og medlemmene fra kommunen ble overført til fylkeslaget i Rogaland.

Rygjavern og hjemmesiden

Rygjavern utkom med fire utgivelser med et gjennomsnittlig opplag på 1300 eks. og et gj.sn. sidetall på 10. Følgende utgivelser har hatt innstikk: Nr. 1 (verving/gaver), nr. 3 (kronerulling for NU) og nr.4 (kampanje mot Lysegassen). I nr.3 ble det trykket en 4 siders temaartikkel i farger om Sauda-utbyggingen som var laget av Jarle Lunde. Erik Thoring er Rygjaverns redaktør mens Per Anda har hatt ansvaret for design og montasje. Rygjavern er trykket av Allservice.
NiR har siden sommeren 2001 hatt eget nettsted tilknyttet NNV´s server. Redaktør og designer av nettstedet er Ketil Waagbø. Nettstedet blir fortløpende oppdatert med aktuelle presseoppslag, informasjon av turer og andre aktiviteter samt publisering av NiR´s sakskorrespondanse.

Turer og arrangementer

Fylkeslaget og lokallaget i Strand gjennomførte i alt 7 turer med naturlos.
Lørdag 20.april
Økologisk dyrking, sunne hus, biologisk mangfold.
Erga gard, Orre. Naturlos: Ingvald Erga Arr: NiR
Tirsdag 7.mai
Urter i naturen Vostervatnet, Fiskå. Naturloser: Torunn Vestbø, Leiv Krumsvik, Ove S. Førland.
Arr: NiS
Onsdag 29.mai
Stavanger på langs Forus til Mosvatnet. Naturloser: Erik Thoring, Jørund Ubøe Soma og orienteringer ved Steinar Torgersen og Magne Nilsen.
12 deltakere Arr: NiR
Pinsesamling
Tøgjevågen, Strand Naturlos: Gunnar Eielsen med flere Arr: NiS
Onsdag 21. august
Blomstringstur til Store Marøy Naturloser: Erik Thoring og Ketil Waagbø
49 deltakere Arr: NiR, Ryfylke Friluftsråd og Stavanger kommune
Søndag 25.august
Gammelskog i Strand (Liarvatnet – Botnafjell)
Naturloser: Torunn Vestbø og Ove S. Førland Arr: NiS
Tirsdag 10.september
Matsopp ved Tjøstheim, Tau Naturloser: Torunn Vestbø og Leiv Krumsvik Arr: NiS Fjellturen mellom Fossmark og Oaland i Forsand søndag 1. september ble avlyst på grunn av liten oppslutning.
I samband med årsmøtet 15.april ble det holdt et åpent møte om Lyse Energis fossilgassprosjekt. I panelet deltok Lyse Energis styreleder Lars A. Myhre og SV´s stortingsrepresentant, Hallgeir Langeland. Debatten ble ledet av Einar Håndlykken fra NNV. Møtet samlet over 60 tilhørere.
NiR deltok med egen stand om Marøy-prosjektet på Engøyholmens Dag søndag 9.juni.
Lørdag 7.desember deltok NiR på en kystkulturmønstring i Vågen i Stavanger. På arrangementet ble det solgt 120 sekker ved fra Marøy og inntektene av salget gikk til ungdomsprosjektet på Engøyholmen. Arrangementet var et samarbeid med Rygja Kystlag, AS Riskafjord og stiftelsen Hundvaag I.

75 års jubileet

I samband med NiR’s 75-års jubileum i 2003 er det opprettet en egen jubileumskomite med følgende medlemmer: Anndi Lomeland Jacobsen (leder), Jørund Ubøe Soma, Hanne Thomsen, Per Olav Tveita, Asbjørn Simonsen, Arne Næsheim, Steinar Rundhaug, Rolv Egelandsdal og en representant fra NU. Komiteen har utarbeidet et forslag til program for jubileumsmarkeringer.

Marøy-prosjektet

Arbeidet med å restaurere kystlyngheia og kulturlandskapet på Store Marøy i Gandsfjorden fortsatte med stor styrke i 2002. I løpet av dette året ble det lagt ned over 300 dugnadstimer, det meste i form av hogst og rydding. Foruten forbundets dugandsgruppe deltok også soldater fra Madlaleiren.
Det ble ryddet og merket to terrengløyper og satt opp en informasjonstavle der prosjektet og øyas historikk er presentert. Veden fra Marøy ble solgt i Vågen før jul og innbrakte omlag 6000 kroner til Engøyholmens ungdomsprosjekt. Med hjelp fra Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe og Havnevesenet ble 30-40 dekar ferdigryddet areal svidd av.
Når hogging og rydding av østsida av øya er ferdig i løpet av 2003 vil prosjektet gå over i en drift- og vedlikeholdsfase som i hovedsak skal gjennomføres av grunneieren. Marøy-prosjektet drives i samarbeid med park- og idrettsvesenet, Ryfylke Friluftsråd og Engøyholmen Kystkultursenter.

Saker

Vassdragsvern har utvilsomt vært det dominerende tema for NiR i 2002. Kampen om Saudavassdraga har først og fremst vært ført av Vernegruppa og dets utrettelig og engasjerte talsperson, Jarle Lunde som representerer Naturvernforbundet. Det er ventet at Regjeringen vil legge fram en innstilling i saken i løpet av våren. I tillegg til Saudautbyggingen kom også forslaget til supplering av vassdragsverneplanene. Her har NVE innstilt på null vern i Rogaland, det vil si at verken Bjerkreimsvassdraget eller Sokndalsvassdraget blir foreslått vernet.
I tillegg til vassdragsvern har NiR vært engasjert i en rekke enkeltsaker over det meste av fylket. Her kan summarisk nevnes to skadelig oljesølepisoder utenfor Jærkysten, utvidelser av store steinbrudd, kampanje mot Lyses fossilgassprosjekt og kommuneplan Stavanger.
Stikkordslista nedenfor er hentet fra vår web-side. Den viser mediaoppslag der representanter fra Naturvernforbundet har uttalt seg og uttalelser og brev vi har sendt til ulike mottakere. Innholdet i sakene vil du altså finne ved å gå inn på www.naturvern.no/rogaland

03.04.03 Omstridd kraftlinje-vedtak kan bli anka (Aftenbladet)
31.03.03 Miljøvernerne skeptiske til snøscooter (Aftenbladet)
31.03.03 Bruker snøscooter til å lage reklamefilm (Aftenbladet)
24.03.03 Naturvernerne tok St. Hans på forskudd (RA)
13.03.03 Kjendisopprop mot Lyse!
13.03.03 Kjendiser mot Lyse-gass (Aftenbladet/TV-Vest)
13.03.03 Naturvernforbundet anmelder oljesøl (Uttalelse)
11.03.03 Naturgass vil øke klimautslippene (Aftenbladet)
10.03.03 60 hegrer skremt vekk fra byen (Aftenbladet)
10.03.03 Naturvern i 75 år (K.Waagbø i Aftenbladet)
07.03.03 Naturvernforbundet holder på nei til EU-medlemskap (Aftenbladet)
05.03.03 Bekymret for fuglene på Utsira (Haugesunds Avis)
04.03.03 Myndighetene bør bruke satelittene (TV-Vest)
04.03.03 Shell sikrer fjellhaller (Uttalelse)
04.03.03 Ungdomspartia viser vei i Sauda-saka (Uttalelse)
03.03.03 Ja til vind og hydrogen på Utsira (Uttalelse)
03.03.03 Frykter nålestikk-utbygging i Forsand (Uttalelse)
03.03.03 Strand må utlyse miljøvernlederstilling (Uttalelse)
22.02.03 Folk: Per Olav Tveita (Aftenbladet)
06.02.03 Miljøbevegelsen slår tilbake (Aftenbladet)
04.02.03 – Ikke bare kullkraft (Aftenbladet)
31.01.03 – Hydrogen er energisløsing (Aftenbladet)
28.01.03 NVE vil ikke verne vassdrag (NRK-Rogaland)
28.01.03 Lokale vassdrag blir ikke vernet (Aftenbladet)
27.01.03 Bio-energi i Rogaland (NNV)
21.01.03 – For tidlig å felle ulven (Aftenbladet)
20.01.03 Søker igjen om fellingstillatelse (NRK-Rogaland)
20.01.03 – Lyse-gass blir dyrere (Aftenbladet)
18.01.03 – Lyse lurer ingen over på gass (Aftenbladet)
15.01.03 Ventar grønt lys for omstridt kraftlinje (Aftenbladet)
15.01.03 Tror på vassdragsbevaring (Aftenbladet)
14.01.03 Stavanger svikter de grønne interessene (Uttalelse)
13.01.03 Mest skeptisk til å ofre Sandøy (Aftenbladet)
10.01.03 Gi Lyse sparken! (Kampanje)
10.01.03 Vil sparke Lyse (Aftenbladet)
13.12.02 Fiskere i klinsj med bønder (Dalane Tidende)
21.11.02 -Slutt å sutre over jærstrendene (RA)
19.11.02 KrF vil bygge ut Bjerkreimsvassdraget (Aftenbladet)
18.11.02 Thriller om Bjerkreimsvassdraget (Aftenbladet)
19.11.02 Ulovlig fylling i Sola kommune (Uttalelse)
19.11.02 Skeptisk til turvei i Gjesdal (Uttaelse)
19.11.02 Dropp lisensjakt på jerv (Uttalelse)
19.11.02 Vil vite mer om Norsk Stein (Uttalelse)
08.11.02 Vern om Store Stokkavatn (Uttalelse)
08.11.02 Feil om vassdragsvern i Rogaland (Uttalelse)
08.11.02 Tilbud om skoleturer til Marøy 2003 (Tilbud)
25.10.02 Skuffende vassdragsvern (Aftenbladet)
20.10.02 Bedre vern av Jærstrendene (Uttalelse)
20.10.02 Jærstrendene som p-plass (Uttalelse)
08.10.02 – Rømt mink kan gjøre skade (Aftenbladet)
06.10.02 Ikke rør Valheimryggen i Årdal (Uttalelse)
06.10.02 Statnett må gå en ny runde (Uttalelse)
06.10.02: Ødeleggende landbruksvei (Uttalelse)
01.10.02 Skaulen går fri, men landskapet omkring ødelegges (Aftenbladet)
30.09.02: Naturvernforbundet i Suldal går i mot vannuttak fra Grytevatn 30.09.02: Naturvernforbundet i Suldal negativ til ny kraftlinje
18.06.02: Løftebrudd i miljøpolitikken?
18.06.02: Lingvong for fall?
14.05.02: Vern uberørt strand i Hafrsfjord (Uttalelse)
14.05.02: Trekker politianmeldelse av Hå-bonde (Uttalelse)
14.05.02: Eigersund redder kystlyngheier (Uttalelse)
22.04.02: Naturvernforbundet med verneplan for Stavanger (Uttalelse)
21.04.02: Nei til helårsvei Bygland-Åseral (Uttalelse)
15.04.02: Ros til Stavanger-ordfører (Uttalelse)
21.03.02: Ingen miljøsprekk i LRA-saken (Aftenbladet)
12.03.02: Oljevernberedskapen sviktet 10.03.02: Politanmelder oljeutslipp på Jærkysten 01.03.02: Nei til gassrør på Jæren (Uttalelse)
28.02.02: 25 mil kraftlinjer rives (Uttalelse)
28.02.02: Heller mer kollektiv enn mer vei (Uttalelse)
27.02.02: Vassdragsplan for Bjerkreimselva (Uttalelse)
26.02.02: Minstevannføring i Årdalselva (Uttalelse)
21.01.02: Vern sjøfuglene på Ormøyholmen (Uttalelse)

Relaterte saker: