Avslå Siragrunnen

Norges Fiskarlag karakteriserer søknaden om vindkraftanlegg på Siragrunnen som «faglig uforsvarlig og samfunnsøkonomisk ulønnsom». Fiskarlaget mener konsekvensutredningen har så store feil og mangler at den ikke egner seg som et beslutningsgrunnlag. Flere statlige myndigheter har fremmet innsigelser til søknaden.

Siragrunnen ligger like utenfor Sokndal kommune og er et kjent gyte-og oppvekstområde  for blant annet sild. I dette unike matfatet søker Siragrunnen Vindpark AS (Havgul Clean Energy) om å føre opp 40 turbiner på maks høyde 153 meter. Alternativt 25 turbiner på 215 meter eller 67 turbiner på 135 meter. Det er NVE som i første omgang skal ta stilling til søknaden.

Fiskarlaget er knusende i sin dom over søknaden og konsekvensutredningen:

  • Vurderingene av Sirgagrunnens verdi som gyte- og oppvekstområde er feilaktige og sterkt undervurdert. 
  • Vurderingen av fiskerienes omfang og arealbruk er bygd på et ufllstendig grunnlag.
  • Forslag om avbøtende tiltak er lite realistiske.
  • Konskevenser for skipstrafikken og ansvarsforhold ved uhell er ikke godt nok vurdert.
  • Kostnadene ved fjerning av turbiner og rehabilitering av området er grovt underestimert. 
  • Forretningsmodellen er basert på direkte og indirekte subsidiering.

Fiskarlaget mener Siragrunnens samlede kvaliteter gjør det uforsvarlig å tillate bygging av vindkraftanlegg.

I rekken av protestanter inngår også Fiskeridirektoratet, Riksantikvaren samt fylkesmennene i Rogaland og i Vest-Agder. Alle disse har fremmet innsigelser til søknaden.

Mer om innsigelsene til fylkesmannen i Rogaland kan du lese her:

http://fylkesmannen.no/Rogaland/Nyheiter/Nei-til-vindmoller-pa-SiragrunnenNyhet/