Avviser klagerett i oppdrettssak

Rogaland fylkeskommune mener at Naturvernforbundet og Norges jeger- og fiskerforening ikke har rett til å klage på oppdrettskonsesjoner. Fylkesadvokaten mener organisasjonene ikke er part i slike saker og viser til forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesadvokatens konklusjon er påklaget av Naturvernforbundet.

Saken  har sitt opphav i 2009 da Grieg Seafood AS søkte om ny oppdrettslokalitet ved Ådnaholmen nordvest av Sjernarøyene i Finnøy kommune. Naturvernforbundet og NJFF, Rogaland frarådde konsesjon og konkluderte med følgende:

” Et anlegg av denne størrelse vil medføre et betydelig inngrep i uberørt natur, fordrive all annen aktivitet fra området og medføre en uforholdsmessig stor tilførsel av næringssalter til et område som fra før av er sterkt påvirket av marin eutrofiering fra oppdrettsvirksomhet. Det omsøkte anlegget vil sterkt bidra til å rydde ut sjøørrett- og laksebestander i indre Ryfylke.”

I 2012 får Grieg Seafood utslippstillatelse fra fylkesmannen i Rogaland. Men det er fylkeskommunen som er konsesjonsmyndighet. Naturvernforbundet ber om å få tilsendt vedtak i saken slik at organisasjonene kan vurdere om det er grunnlag for klage. Men Rogaland fylkeskommune nekter å akseptere organisasjonene som part i saken, og vil med andre frata organisasjonene retten til å klage.

Avgjørelsen er oppsiktsvekkende, uakseptabel og fullstendig i strid med gjeldende praksis. Organisasjonene avventer nå tilsvar fra Rogaland fylkeskommune, og er beredt til å ta saken videre om ikke fylkeskommunen tar til fornuft.