Bakgrunnsinformasjon

I mars 2004 søkte åtte grunneiere i Sauda om tillatelse til å bygge skogsbilvei inn i et fjellområde sør for Sauda. Søknaden omfattet opprustning av en eksisterende traktorveg på 800 meter og nybygging av 1950 meter bilvei fra Vatndalen, via Tjelmen til Storehei.

Sauda kommune
I en høringsuttalelse i april 2004 fastlo fylkesmannens landbruksavdeling at veiprosjektet måtte behandles etter plan- og bygningsloven fordi tiltaket ikke hadde landbruksformål som hovedinteresse slik kravet er i skoglovens § 17 med forskrift om bygging av landbruksveier.

Næringsavdelingen i Sauda ved skogbrukssjef Harald H. Løland godkjente likevel veiprosjektet med hjemmel i skogloven.

Naturvernforbundet i Rogaland og flere andre berørte parter påklaget det administrative vedtaket. Veiplanene representerer en nedbygging av naturen i Sauda og de betydelige inngrepene i natur- og kulturlandskapet kan ikke aksepeteres, uttalte Naturvernforbundet. Forbundet understreket at interessene og økonomien i veien er dårlig dokumentert og kravene i veiforskriften er ikke oppfylt.

I juni 2006 avviste Sauda formannskap klagene og stadfestet vedtaket gjort av kommunens næringsavdeling.

Fylkeslandbruksstyret
Rogaland fylkeslandbruksstyre er den endelige klageinstans. Styret fikk klagesakene til behandling på møte 2. september 2004. I saksutredningen til styret fastslo fylkesmannens landbruksavdeling av veiprosjektet ikke kunne behandles etter skogslovens veiforskrift, og at klagene burde tas til følge.

Fylkeslandbruksstyret avviste klagene og stadfestet dermed byggetillatelsen gitt av Sauda formannskap.

Departementene
Etter vedtaket i fylkeslandbrukstyret sendte fylkesmannens landbruksavdeling en anmodning til Landbruks- og matdepartementet om å overprøve vedtaket. Også Miljøverndepartementet ble bedt om å foreta en prøving av vedtaket.

Landbruksdepartementet (5. oktober) støttet langt på vei fylkesmannens vurderinger, men fant etter en samlet vurdering å ikke ville overprøve vedtaket gjort av lokale myndigheter.

Tre uker etter beslutningen fra Landbruks- og matdepartementet kom Miljøverndepartementet på banen. I et brev datert 26. oktober ga departementet fylkesmannen i oppdrag å kreve veisaken behandlet etter plan- og bygningsloven. Dette oppdraget ble seinere trukket tilbake av Miljøverndepartementet og det ble vist til Landbruks- og matdepartementets håndtering av saken.

Stevning og byggestans
Etter dette fant to av klagerne grunnlag for å prøve vedtaket for retten. 20. desember 2004 ble staten ved Landbruks- og matdepartementet og åtte grunneiere i Sauda stevnet for Ryfylke tingrett . Saksøkerne, hytteeier Arild Austerheim fra Sauda og Norges Naturvernforbund, framholdt i stevningen at vedtak om å tillate bygging av ”Storeheiveien” i Sauda kommune er ugyldig, og at grunneierne plikter å avstå for å bygge ut veien.

Før stevningen ble sendt til tingretten, hadde byggearbeidene startet. Saksøkernes advokat, Kjell M. Brygfjeld, anmodet om utsatt iverksetting av byggetillatelsen. Anmodning ble tatt til følge av fylkeslandbruksstyret, og i desember 2004 ble byggarbeidene stanset og maskinene trukket ut av det aktuelle området.

Rettsaken går for Ryfylke tingrett (Sauda rådhus) fra og med onsdag 21. juni til og med fredag 23. juni. Rettens administrator er sorenskriver Christian Fr. Wyller.

Oppsummert av Erik Thoring, Naturvernforbundet i Rogaland