Basehoppere får fly

Fylkesmannen i Rogaland mener det er greit at basehoppere kan få bruke helikopter til Kjerag i fire dager i juni. Naturvernforbundet ønsket et totalforbud. Forbundets forslag om at overflygningsforbudet heves fra 300 meter til ca 1500 meter som er grensa for sivil luftfart, får heller ikke tilslutning. Gjeldende regel er nemlig i samsvar med nasjonale føringer og kan ikke endres gjennom forvaltningsplanen for Frafjordheiene landskapsvernområde. Direktoratet for naturforvaltning skal sluttbehandle planen. Se også 06.11.2006