Bedre hundehold i Stavanger

Stavanger foreslår en ny lokal forskrift om hundehold som etter Naturvernforbundets oppfatning vil kunne redusere konfliktene med brukere av byens friområder. Forskriften kan også redusere skadene på byens viltbestand.

Stavanger kommune Teknisk drift Postboks 8001 4068 Stavanger Stavanger 13.04.05

HØRING AV LOKAL FORSKRIFT TIL LOV OM HUNDEHOLD

Det er gledelig at kommunen vil lage egne lokale forskrifter for hundehold. Dagens politivedtekter var uklare på dette punkt.

De nye forskriftene bør referere til alle relevante lover som en hundeeier skal ha kjennskap til.

I dagens ?hundelov? heter det at hunden bare kan være løs om den blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte osv. Denne formuleringen åpner for kreative tolkninger som kan virke uheldig i praksis. Vi mener kommunen,om mulig, bør vedta en forskrift der båndtvangbegrepet blir formulert så klart at det ikke grunnlag for usikkerhet og misforståelser.

Vi støtter kommunens forslag om å etablere egne, innegjerdede områder i bydelene der hundene kan gå løs. Det er bra for hundene og det vil være positivt for hundeierne som kan forholde seg til et friområde der man ikke kommer i konflikt med andre brukergrupper.

Informasjon til publikum om nye lokale forskrifter vil være viktig. Vi vil anbefale at denne informasjonen først blir gjennomført når lufteområdene for hunder er klar for bruk. Det for øvrig viktig å informere om viltlovens bestemmelser som har til hensikt å verne om viltet særlig i hekkesesongen for fugler og i yngletida for pattedyr.

Hensikten med en lokal hundeforskrift må være å redusere konfliktnivået i forhold til publikum og å hindre skader på byens fugle- og dyreliv. Vi håper kommunen lykkes i dette viktige arbeidet.

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring Rolv Egelandsdal Daglig leder Saksbehandler

Gjenpart til:

Park og idrett ved naturforvalter