Bedre styring med helikopterkalking

Fylkesmannen i Rogaland bør innta en mer aktiv rolle når det det deles ut penger til helikopterkalking. Kalking i fuglenes hekkesesong og i særlig sårbare områder kan unngås hvis fylkesmannen stiller strengere og klarere krav til kommunene, mener Naturvernforbundet.

Fylkesmannen i Rogaland
Miljøvernavdelingen P.b. 59, Sentrum 4001 STAVANGER Stavanger 23.05.05

KALKING MED HELIKOPTER I OMRÅDER MED HEKKENDE TRUA ARTER

Det vises til vårt brev av 26.10.04 og Deres svar datert 02.11.04 med Deres ref.: 04/14281, angående helikopterkalking og forstyrrelser av sårbart vilt.

Naturvernforbundet er skuffet over Fylkesmannens svar og manglende initiativ til å legge nødvendige føringer for kalking i sårbare områder.

Vi ønsket i vårt brev å tydeliggjøre at oppdragsgivere/kommunene ikke greier å sette nødvendige forutsetninger, og vårt poeng var nettopp derfor at Fylkesmannen må ta det ansvaret.

Slik vi forstår brevet har Fylkesmannen myndighet til å gi overordnede føringer for bruken av kalkingsmidlene. Det er denne myndighetsutøvelsen Naturvernforbundet nå ber Fylkesmannen om å utføre.

Fylkesmannen må aktivt gå inn å kreve at oppdragsgivere opplyser i anbudsinnhentelsen at det skal tas hensyn til sårbare områder. Siden mye av informasjonen om sårbart vilt er unntatt offentlighet, har oppdragsgivere liten eller ingen muligheter til selv å bestemme hvordan flyrutene skal legges opp. Naturvernforbundet er overrasket over at kalkingsprosjekter til nå har basert seg på flaks og tilfeldigheter.

Det er positivt at Fylkesmannen har engasjert AMBIO til å lage et kart med soner som må unngås av helikopterkalking. Men dette er ikke nok. Fylkesmannen må ta en mye mer aktiv rolle enn å bare ”regne med” at alle parter vil ta hensyn til det forestående kartet og at uheldige episoder unngås. Slik vi ser det må søknadsrutinene om kalkingsmidler forbedres. Søker må dokumentere at nødvendige hensyn skal tas både mht. flyrute og tidspunkt for flyginger. Fylkesmannen bør således ikke gi midler til prosjekter som er for dårlig dokumentert eller til prosjekter som ikke i tilstrekkelig grad vil ta hensyn til sårbart vilt.

Forøvrig er vi svært overrasket at Fylkesmannen navngir et sårbart område i Bjerkreim, i et offentlig brev.

Vi hvordan en har tenkt å ta en mer aktiv rolle for å redusere forstyrrelser av sårbart vilt, og hvilke kriterier søkere må dokumentere før det kan tildeles kalkingsmidler.