Ber Sponheim om å stanse skogsbilvei

Norges Naturvernforbund mener Rogaland fylkeslandbruksstyre fattet et ugyldig vedtak om bygging av skogsbilvei i Hå kommune i Rogaland. Den omlag tre kilometer lange veien går inn i et inngrepsfritt naturområde og krysser Ognaelva som er foreslått som nasjonalt laksevassdrag. Naturvernforbundet støtter fylkesmannen i Rogaland som mener det foreligger et økonomisk og miljømessig bedre alternativ. Flertallet i fylkeslandbruksstyret er siste klageinstans, men landbruksminister har etter forvaltningslovens bestemmelser anledning til å overprøve og omgjøre vedtaket. Naturvernforbundet ber Sponheim om oppheve vedtaket i fylkeslandbruksstyret.

Landbruksminister Lars Sponheim Landbruks ? og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo

Oslo, 23. feb. 2005

Anmodning om overprøving av vedtak i Rogaland fylkeslandbruksstyre 9.februar 2005: Tillatelse til bygging av landbruksveg Hølland/Ueland i Hå kommune
Rogaland fylkeslandbruksstyre har i møte 09.02.05 med 5 mot 2 stemmer avvist en klage fra Naturvernforbundet i Rogaland om tillatelse til bygging av landbruksveg Hølland/Ueland i Hå kommune. Vedtaket i fylkeslandbruksstyret er gjort kjent for partene i protokollutskrift datert 16.02 då. Denne sammen med saksutredning fra fylkesmannens landbruksavdeling følger som vedlegg.

Etter forvaltningslovens § 35 C,første avsnitt, bokstav c), alternativt § 35,annet ledd, har du som landbruksminister anledning til å overprøve og omgjøre vedtak. Vi anfører at vedtaket er ugyldig ettersom det er fattet i strid med ?Forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål? og utdypet i ?rundskriv M-2/97?. Vedtaket er også klart i strid med sterke samfunnsmessige interesser og nasjonale føringer som er kommet til uttrykk blant annet i skogmeldingas (St.meld nr 17) underliggende rapporter.

Vi vil på sterkeste henstille til deg om straks å oppheve vedtaket i ovennevnte sak på bakgrunn av de entydige og klare råd fylkesmannens landbruksavdeling har gitt i sin saksutredning. Naturvernforbundet deler fylkesmannens konklusjon som etter vår oppfatning er basert på grundige juridiske, miljø- og landbruksfaglige og skjønnsmessige vurderinger.

Vil vi i tillegg presisere følgende:

1) Inngrepsfri natur i Rogaland

I Hå kommune er det aktuelle området registrert som inngrepsfri natur etter kriterier og kartlegging gjort av Direktoratet for naturforvaltning. Hå kommune har svært få inngrepsfrie areal igjen, og risikerer å miste det kanskje viktigste gjenværende arealet dersom landbruksvegen Hølland /Ualand blir bygd.

Situasjonen i Rogaland er bekymringsfull. I 2003 hadde fylket 0,3 prosent villmark, det vil si landareal som ligger mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep. I Norge var andelen villmark 11,7 prosent av totalarealet. Også når det gjelder areal som ligger mer enn 1 kilometer fra tyngre inngrep, kommer Rogaland dårlig ut. 24 prosent av Rogalandsnaturen er uten inngrep mot 45 prosent på landsbasis. Men utbyggingspresset er større i Rogaland enn i landet for øvrig. I perioden 1988-98 ble det inngrepsfrie arealet i Rogaland redusert med 5,6 prosent mot 3 % på landsbasis.

Det inngrepsfrie arealet i Rogaland ble redusert med 30 kvkm i perioden 1998-2003. Bortfallet skyldes i sin helhet vegbygging i jord- og skogbruket. (Kilde: Direktoratet for naturforvaltning)

I stortingsmeldingene nr 29 (1996-1997) og nr 58 (1996-1997) har regjeringen med tilslutning fra Stortinget fastslått at inngrepsfrie naturområder skal tas vare på som en del av vår nasjonale arv. Vi tolker disse nasjonale målene dithen at det ikke kan skje tyngre tekniske tiltak i inngrepsfrie naturområder med mindre det foreligger betydelige samfunnsmessige interesser i å gjennomføre tiltaket.

I den foreliggende sak er det dokumentert at slike interesser ikke foreligger. Det er dessuten presentert en alternativ veitrase som ivaretar søkernes økonomiske interesser på en akseptabel måte.

2) Rødlisteart truet

Før det blir gjort tyngre tekniske inngrep i et inngrepsfritt område, må man kunne forvente at det blir gjort registreringer av områdets naturverdier og biologiske mangfold. Det har ikke skjedd for området som den 3,5 kilometer lange jordbruksvegen skal skjære gjennom.

Det er imidlertid kjent at Hølland/Ualand inngår som en del av kjerneområdet til rødlistearten hubro. Denne arten er definert som sårbar i den nasjonale rødlista for truede arter i Norge.

Kategorien sårbar omfatter ?arter med sterk tilbakegang , som kan gå over i gruppen direkte truet dersom de negative faktorene fortsetter å virke.? Hubro er ført opp i samtlige internasjonale naturvernkonvensjoner som Norge har tiltrådt, og der Norge som partsland er forpliktet til å sikre levedyktige bestander av listeførte arter.

Naturvernforbundet mener at det i vurderingene av den omtalte jordbruksvegen ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til de betydelige inngrepene som har skjedd i dette landskapet de siste ti-årene og som direkte berører hubroens leveområde. Vi viser til at Eigersund kommune og Hå kommune har tillatt etableringer av to steinbrudd (Beinskinnfjellet/Hå og Søre Krogavatn/Eigersund) som har skjedd i eller i umiddelbar nærhet av kjente hekkeplasser for hubro. Den godkjente landbruksvegen Hølland/Ualand vil være et nytt anslag mot leveområdet til den utryddingstruede hubroen.

Norge ivaretar dermed ikke sine egne nasjonale mål om vern av truede arter og heller ikke internasjonale verneavtaler vi har tiltrådt.

Flertallet i Rogaland fylkeslandbruksstyre har i gjeldende sak ikke ivaretatt vegforskriftens formål slik den er formulert i § 1-1 og utdypet i § 3-3 slik at det må anses som ugyldig. Vedtaket er også i strid med nasjonale mål for bevaring av biologisk mangfold og truede arter. I denne sammenheng må de private interessene som ligger bak søknaden om vegbyggingen vike for de sterke samfunnsmessige interessene som gjør seg gjeldende i denne saken. I denne sammenheng fremhever vi at omgjøring av den aktuelle tillatelsen ikke er til hinder for at søkerne får adkomst til det området som er grunnlaget for vegbyggingen. Det finnes alternative vegløsninger som tjener formålet like bra og som ikke har de skadevirkninger som det omstridte vegprosjektet har.

Vi anmoder derfor om at vedtaket blir opphevet og at det i stedet gis tillatelse til å oppruste eksisterende veg inn i området, i tråd med fylkesmannens anbefaling.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Tore Killingland
generalsekretær

Saksbehandler: Erik Thoring, Naturvernforbundet i Rogaland

Gjenpart:
Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmannen i Rogaland