Bevar Gamle Sundevei

Naturvernforbundet mener Gamle Sundevei må bevares og beholde sin funksjon som sentral turvei gjennom området som nå skal bebygges,. Den historiske ferdselsveien har store kvaliteter som det er all grunn til å ta vare på.

Utbyggingen på Nore Sunde er vedtatt i kommuneplanen fra 2011.

Samtidig som området tilrettelegges for utbygging, har samme plan opprettholdt Gamle Sundevei som sentral turforbindelse i området. Turveien har store kvaliteter ved at den følger den historiske ferdselsveien med steingarder, melkeramper, osv. Ved å bevare denne turforbindelsen, slik som vedtatt kommuneplan legger opp til, viser bystyret at de ønsker å satse på en utbygging som tar hensyn til befolkningens behov for varierte turdrag samtidig som kulturminneinteressene ivaretas.

Vi finner det derfor svært uheldig at plan 2326 helt synes å ha oversett verdiene som ligger i å bevare turforbindelsen i samsvar med kommuneplanen. I stedet foreslås en helt ny turveitrase, men som da vil miste de kvaliteter som nettopp lå til grunn for å bevare Gamle Sundevei som turvei.

Vi mener at det er fullt mulig å foreta en fornuftig utbygging av området samtidig som Gamle Sundevei bevares og beholder sin funksjon som sentral turvei gjennom området.