Få opp farten i Sørmarka

Det er snart et halvt år siden entreprenør og grunneier fikk krav om å fjerne en ulovlig fylling i regulert friområde i Sørmarka. Fortsatt ligger fyllingen der. Naturvernforbundet krever nå at kommunen følger opp sine egne pålegg og sørger for å få fyllingen fjernet for grunneier og entreprenørs regning.

Fyllingen ved Ullandhaugbakken i Sørmarka er ulovlig og må vekk krever Stavanger kommune. Grunneier og entreprenør er i alt overtredelsesgebyr på henholdsvis  5000 og 10 000 kroner.

Det var Naturvernforbundet og en turgåer som gjorde kommunen oppmerksom på fyllingen som ble påbegynt i et beiteområde ved foten av Ullandhaugbakken. Området er regulert som friområde i gjeldende kommuneplan. Grunneier hadde ikke søkt tillatelse til å etablere fyllingen slik plan- og bygningsloven krever.

En lokal entreprenør har fylt i med overskuddsmasser bestående av stein, grus og jord. Deler av området som blir utfylt er fuktig beitemark, som nå dels er utfylt og ødelagt. Området er kjent som hekkeplass for vipe.

Den samme grunneier gjorde det samme i 2006. Han  etablerte en fylling i et fuktig område ved Sørmarkveien.  Naturvernforbundet påtalte forholdet, men verken kommunen eller fylkeskommunen foretok seg noe som helst.

I forbindelse med den nye fyllingen er det ikke satt tidsfrist for fjerning og tilbakeføring av beitemarka. Naturvernforbundet krever at kommunen fjerner fyllingen for grunneiers regning.