Fjerde runde om Tjelmenvegen i Sauda

Onsdag 29. oktober er det klart for fjerde runde i tvisten med staten og grunneierne om byggetillatelsen til Tjelmen-vegen i Sauda. Norges Naturvernforbund og hytteier Arild Austerheim mener fylkeslandbruksstyrets vedtak i 2004 om å gi byggeløyve til Tjelmenvegen var ugyldig. Nå skal Gulating lagmannsrett behandle saken på ny etter at Høyesteretts kjæremålsutvalg opphevet den forrige dommen. Forhandlingene skjer denne gang i Bergen. Se også saker 20.11.06, 26.12.07 og 12.03.08

Tjelmenvegen – en repetisjon Onsdag 29. oktober er det klart for fjerde runde (!) i tvisten med Staten og grunneierne om byggetillatelsen til Tjelmen-vegen i Sauda. Norges Naturvernforbund og hytteier Arild Austerheim mener fylkeslandbruksstyrets vedtak i 2004 om å gi byggeløyve til Tjelmenvegen var ugyldig.

Seier i tingretten Tjelmen som ligger i fjellet sør før Sauda, er et gammelt stølsområde. Grunneiere i området søkte i fellesskap om å bygge en ca to mil lang skogsbilvei forbi stølen og inn mot snaufjellet. Fylkeslandbruksstyret i Rogaland godkjente vegprosjektet på tross av klare advarsler fra fylkesmannens landbruksavdeling som mente at prosjektet ikke tilfredsstilte kravene i skoglovens vegforskrift. Naturvernforbundet og hytteeier Arild Austerheim var av samme oppfatning, og mente vegen må behandles etter plan- og bygningsloven. Ryfylke Tingrett delte denne oppfatningen og ga oss fullt medhold.

Seier i lagmannsretten Staten ved Landbruks- og matdepartementet aksepterte dommen, men det gjorde ikke veglaget som består av åtte grunneiere. I klagebehandlingen i Gulating lagmannsrett i fjor høst hevdet Naturvernforbundet og Austerheim at grunneierne ikke hadde rettslig klageinteresse fordi Staten hadde akseptert dommen fra tingretten. Dette var lagsmannretten enig, men avgjørelsen ble brakt inn for kjæremålsutvalget i Høyesterett.

Tap og ny behandling Kjæremålsutvalget opphevet lagmannsrettens dom og bestemte at grunneierne har rett til å få vurdert sakens realiteter. Utvalget mente også at Staten måtte gjeninntre som part i saken. Dermed blir det en fjerde runde om Tjelmen-vegen, denne gang i Bergen. Forhandlingene blir begrenset til 29. og 30. oktober. Det er nemlig de samme dommerne som skal ha saken, og de fleste forhold er allerede opplyst. Prosessfullmektig for Norges Naturvernforbund og Arild Austerheim er advokat Kjell Brygfjeld, Stavanger. Grunneierne og Staten er representert ved Øystein Teigland, Seljord.