Flere spørsmål om forbrenningsanlegg

Er det det grunnlag for et så stort forbrenningsanlegg som nå planlegges i Haugaland næringspark, spør Naturvernforbundet. Planprogrammet må avklare flere forhold som gjelder transportavstander for avfallet og effektiv utnyttelse av varmeenergien, skriver forbundet i en uttalelse.

Naturvernforbundet i Rogaland vil med dette gi sine merknader til det foreslåtte planprogrammet for energigjenvinningsanlegg i Haugaland næringspark. Vi imøteser resultatene av konsekvensutredningen, og har følgende kommentarer og forslag til temaer som bør utredes for at denne skal bli best mulig.

Et viktig tema knyttet til etableringen av forbrenningsanlegget er avfallsgrunnlaget som er tenkt som innsatsfaktor. Vi mener at planprogrammet i større grad enn det som indikeres bør vurdere grunnlaget for avfall, mengder i omløp, geografisk fordeling, og konsekvenser for den totale avfallsstrømmen i regionen. Etablering av et storstilt forbrenningsanlegg for restavfall vil bety store omlegginger i avfallsektoren, og dette bør kartlegges grundig. Et fundamentalt spørsmål er om det i det hele tatt er grunnlag for et så stort forbrenningsanlegg basert på regionalt avfall, eller om avfallet skal fraktes over lange avstander.

Vi vil også spesifikt etterlyse ytterligere vurderinger av energiutnyttelsen forbundet med forbrenningsanlegget, herunder energieffektivitet spesifikt. Avsetning av varmeenergien fra anlegget er helt avgjørende for å oppnå tilfredsstillende energieffektivitet, og vi ber derfor om at punktet om kundegrunnlaget vektlegges betydelig høyere enn det som antydes i planprogrammet. Å si at næringsparken er under utvikling og kundegrunnlaget ikke er avklart betyr at beslutningsgrunnlaget ikke er til stede. Antakelser om energisalg til Kårstø må dessuten erstattes med konkrete vurderinger og tallgrunnlag. Dessuten bør det gjøres vurderinger av energibehovet for eventuelle kunder i et lengre tidsperspektiv. Dersom det skal gjøre store investeringer i et forbrenningsanlegg på Haugalandet, bør avsetningen av energi være tydelig avklart.

Ved etablering av forbrenningsanlegg for avfall legges det vanligvis til grunn varmedistribusjon i fjernvarmenett i relativt kort avstand fra anlegget. Med konseptet som antydes her, legges det til grunn varmetransport over store avstander. Vi etterlyser grundige analyser av energitapet forbundet med slik transport, og hva dette vil bety for den totale energieffektiviteten.

Naturvernforbundet i Rogaland vil til slutt vektlegge betydningen av miljøkonsekvensene forbundet med transport av avfall inn til anlegget, utslipp til luft, restprodukter og sluttbehandlingen av disse.