Foredrag: Må vi verne mer for å stanse tap av arter?

Stortinget har bestemt at det skal vernes mer natur i Norge, og fylkesmennene har fått i oppdrag å foreslå vern av verdifulle og sårbare naturtyper som ikke er godt nok sikret i dag. Det kan dreie seg om helt nye verneområder eller utvidelse av eksisterende.

Erik Steen Larsen informerer om arbeidet som er gjort i Rogaland og om en ny besøksstrategi for Jærstrendene landskapsvernområde.

https://www.facebook.com/events/2385344691497127/