Foreslår flyteholme i Mosvatnet

Det er 40 år siden det første gang ble foreslått å bygge en fugleøy i Mosvatnet. I påvente av at det skjer foreslår Naturvernforbundet en flytende fugleholme som kan stå klar i vår og som koster mindre enn ti prosent av en permanent holme.

Ideen om en fugleøy i Mosvatnet kom i kjølvannet av de omfattende utfyllingene i Mosvatnet som ble gjort ved bygging av Motorveien og av ny Madlavei. I utfyllingene forsvant en liten holme sør-øst i vatnet. Daværende parksjef mente at tapet av holmen burde kompenseres ved bygging av en ny holme nord-vest i vatnet. Dette forslaget tok Naturvernforbundet opp igjen våren 2008 og forslaget fikk bred tilslutning.

Men det hjelper lite når det ikke er satt av en øre til bygging av holmen. 

Sjøl om politikerne skulle gå inn for en holme, vil det ventelig gå minimum to til tre år før holmen blir bygd. I mellomtiden kan det utplasseres en flytende holme, foreslår Naturvernforbundet. I forbundets prospekt er det forelått en holme på 48 kvm til en kostnad på kr 160 000 inklusiv mva. Hvis beslutningen blir gjort i løpet av februar kan holmen være på plass i Mosvatnet før påske. 

Flyteholmen har lang levetid og kan etter bruk i Mosvatnet f.eks. flyttes til Vannassen der fuglene ville hatt stor nytte av en sikker og god hekkeplass.