Foreslår hytter ved naturreservat i Sauda

Den eneste vernede våtmarken i Indre Ryfylke, Lindvollsmyra i Svandalen i Sauda kommune, kan få hytter tett innpå livet. Det er Naturvernforbundet lite begeistret for. I en uttalelse om hytteplanen for Lindvollsåsen, mener forbundet at hyttebyggingen bør droppes eventuelt at hyttene holdes i god avstand fra reservatet.

Det bygges mange hytter. For arealplanlegginga må det vere eit grunnleggjande prinsipp at hyttebygging ikkje øydelegg kvalitetar i eit område, men heller bidreg til å sikre dei. Kunnskap om og omsyn til naturverdiar er difor viktig. Framlagt reguleringsplan for Lindvollsåsen, nordast for Lindvollsmyra naturreservat i Svandalen, tek ikkje slike omsyn. Naturvern og viltinteresser blir ikkje prioritert, og vil bli skadelidande ved ei utbygging. Naturvernforbundet i Rogaland går difor imot reguleringsplanen. I staden forslår me eit meir formelt grunneigarsamarbeid i Svandalen, eit samarbeid som tek utgangspunkt i sal av heilhet (skiløyper, turløyper, hyttetomt), ikkje i grunneigargrenser.

På fleire punkt strir reguleringsplanen mot gjeldande kommuneplan. Reguleringsplanen strir og mot norsk miljøpolitikk.

Les hele uttalelsen:

Naturvernforbundet i Rogalands uttalelse til reguleringsplan for Sauda