Foreslår taretråling i sjøfuglreservater

Direktoratet for naturforvaltning vil tillate taretråling i 12 sjøfuglreservater i Rogaland. Naturvernforbundet er redd taretråling kan ha negativ effekt på allerede hardt pressede sjøfuglbestander. Vi stiller flere betingelser til å godta taretråling, og mener dessuten at antallet tillatelser må reduseres fra 12 til 7 reservater.

Direktoratet for naturforvaltning
Tungasletta 2
7485 Trondheim

Stavanger 16.02.05

Kommentarer til endring av verneforskriftene i Rogaland fylke – åpning for høsting av tare innenfor eksisterende sjøfuglreservater

DN har på grunnlag av innspill fra fylkesregionale arbeidsgrupper fremmet forslag om å åpne for taretråling i sjøfuglreservater. Før vi kommenterer sette vil vi gi uttrykk for følgende:

1) Sjøfuglbestandene i Riogaland har samlet og over tid vist en tilbakegang. Variasjonene er riktignok store mellom ulike sjøfuglarter, men den generelle tendensen er entydig. Årsakene til tilbakegangen er svært sammensatt, og det er ofte ikke mulig å påvise en enkelt årsak til hekkesvikt og bestandsnedgang. Det er grunn til å anta at næringssvikt, klimarelaterte endringer i havmiljøet, økt ferdsel og forurensing (oljeutslipp) er sterkt medvirkende til de negative endringene i bestandene. Vi mener spørsmålet om taretråling i sjøfuglereservater ikke kan ses isolert, men må ses i sammenheng med øvrige trusler og negative påvirkninger i naturmiljøet. Vi mener det derfor må legges betydelig vekt på føre var prinsippet.

2) Men bakgrunn i ovennevnte vil vi presisere at alle tillatelser til taretråling må være tidsavgrenset. Før det iverksettes tråling må situasjonen i reservatet dokumenteres. Det må kreves av konsesjonshaver at effekten av taretrålingen i reservater skal overvåkes og rapporteres. Forvaltningsmyndigheten må ha høve til å trekke konsesjonen/endre forskriften umiddelbart dersom det skjer negative endringer i reservatene som kan relateres til taretråling.

3) Sjøfuglreservatene bør gjennomgå en revisjon snarest. Det er kjent at flere reservater har vært tomme for fugl i en årrekke. Noen av reservatene hadde allerede i utgangspunktet marginale sjøfuglbestander. På en andre side finnes det hekkeplasser for sjøfugl som ikke er vernet og som avgjort bør sikres etter naturvernlovens bestemmelser. Ikke minst fordi båtferdselen i skjærgården har hatt en eksplosiv utvikling særlig det siste ti-året. Sjøfuglereservatene i Rogaland ble opprettet for 23 år (1982). Vi vil i denne sammenheng understreke at fritidsbrukerne i skjærgården mister respekten for reservatvern i områder som over lengre tid har vært tomme for fugl.

4) All naturforvaltning skal baseres på kunnskap. Vi konstaterer at kunnskapen om status og bestandsutvikling i sjøfuglereservatene er til dels svært mangelfull. Det sier seg selv at grunnlaget da ikke er godt nok for å beslutte tiltak som kan ha negativ effekt på bestandene. Vi krever at data om bestandssituasjonene i reservatene straks må samles, bearbeides og suppleres.

Som et fremgår av ovennevnte punkter er vi svært skeptisk til å tillate en aktivitet i noen av reservatene som kan føre til ytterligere belastninger på allerede hardt pressede sjøfuglbestander. Vi vil likevel kommentere de enkelte forslagene som DN har fremmet i høringsbrevet datert 14.12.2004:

DN foreslår at det i Rogaland åpnes for taretråling i 5 sjøfuglreservater hele året og i 7 reservater utenom hekkesesongen. 7 reservater foreslås permanent stengt for taretråling. Naturvernforbundet mener at det i tillegg ikke kan tillates taretråling i følgende reservater:

Ryvingen og Klovningen (Karmøy kommune)
Gitterøy (Haugesund kommune)
Indrevær (Haugesund kommune)
Urter (Karmøy kommune)
Fokksteinane (Sokndal kommune)

Erik Thoring Saksbehandler