Fylkeslaget uten styreleder

Årsmøtet i Naturvernforbundet klarte ikke å velge ny styreleder etter Jørund Ubøe Soma. Soma har imidlertid sagt seg villig til å fungere i vervet inntil styret har valgt ny leder. Nye i styret er Erlend Randeberg, (p.t. i Bergen), Bjarte Hetland, Stavanger og Astrid Espe, Stavanger. Les årsmelding, referat fra årsmøtet og nye fondsvedtekter her.

Referat fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland mandag 24. april 2006 Martinique pub, Nytorget 14, kl. 18.00–19.15

Til stede: Ketil Waagbø, Ståle Undheim, Jone Erland, Tone Telnes, Tor Ytre-Arne, Jørund Ubøe Soma, Erik Thoring, Anndi Lomeland Jacobsen, Redun Ravndal, Vegard Larsen, Ole Martin Lund, Per Olav Tveita og en representant fra Stavanger NU.

1) Velkomst
Styreleder Jørund Ubøe Soma ønsket velkommen. Han spurte forsamlingen om det var innvendinger mot innkallingen, og det var det ikke. Årsmøtet ble dermed satt.

2) Valg av ordstyrer og referent
Ketil Waagbø foreslo Jørund Ubøe Soma som ordstyrer og Erik Thoring som referent. Forslaget ble vedtatt.

3) Styrets beretning for 2005
Årsmeldinga ble delt ut på møtet. Jørund Ubøe Soma redegjorde for hovedtrekkene i meldingen. Etter en kort debatt om utbyggingspresset i fylket ble årsmeldingen vedtatt med følgende tillegg under punktet ”Representasjon”:
Styret for Rachel Carson-prisen: Anndi L. Jacobsen

4) Årsmelding 2005 for lokallag Nord-Jæren
Årsmeldingen ble delt ut på møtet, og vedtatt uten kommentarer.

5) Regnskap for 2005
Revisorgodkjent regnskap for 2005 ble delt ut på årsmøtet. Regnskapet viser et underskudd på kr 6 593 (minus 17 000 i 2004). Jørund påpekte at underskuddet skyldes arbeidet med Jørpelands-utbyggingen, og at tilskudd til dette arbeidet først kan bokføres i 2006. Regnskapet ville gått ut med et overskudd på ca kr. 2000 om tilskuddet hadde blitt bevilget i 2005.
Regnskapet ble deretter godkjent.

6) Uttalelse fra årsmøtet
På vegne av styret foreslo Ståle Undheim en uttalelse om vekstområdenes behov for sikring av bymarker. Uttalelsen ble referert og kommentert og deretter enstemmig vedtatt. Uttalelsen sendes til de mest berørte kommunene i Rogaland.

7) Forslag om tillegg til statutter for NiRs naturvernfond
Forslaget om tillegg til fondet ble lagt ut på vår hjemmeside 14 dager før årsmøtet og ble delt ut på årsmøtet. Jørund redegjorde for forslaget og det ble tatt opp til avstemning. Forslaget ble enstemmig vedtatt og følgende tas inn i fondets statutter:
”Styret i Naturvernforbundet i Rogaland kan disponere inntil kr 30 000 årlig fra fondets kapital. Fondets grunnkapital skal til en hver tid være minimum kr 75 000. det forutsettes at midlene skal brukes i samsvar med fondets formål.”

8) Valg av leder og styre
Valgkomiteens leder Ole Martin Lund presenterte komiteens forslag til nytt styre. Komiteen hadde ikke forslag til ny styrekandidat og foreslo for årsmøtet at styret selv konstituerer leder. Det kom ikke forslag om styrekandidat fra forsamlingen. Valgene ble gjort ved akklamasjon og styret for 2006 ser da slik ut:
Faste styremedlemmer:
Ketil Waagbø, Stavanger (ikke på valg)
Eirin Haneberg Weyrauch, Eigersund (ikke på valg)
Ståle Undheim, Klepp (gj.v.)
Reidun Ravndal, Sandnes (gj.v.)
Tone Telnes, Stavanger (ny)
Erlend Randeberg, p.t. Bergen (ny)
Natur og Ungdom oppnevner sin representant
Varamedlemmer:
Jørund Ubøe Soma, Sola (ny)
Astrid Espe, Finnøy (ny)
Bjarte Hetland, Stavanger (ny)
Ove Førland, Strand (gj.v.)
Jan Kåre Ness, Haugesund (gj.v.)
Natur og Ungdom oppnevner sin representant

9) Valg av valgkomité og revisor
Vedtak: Valgkomiteen for 2007 består av Tor Ytre-Arne og Ole Martin Lund. Styret oppnevner komiteens tredje medlem. Det skal være en kvinne og gjerne fra nord-fylket.
Revisor: Anndi Lomeland Jacobsen, gjenvalg.

Jørund Ubøe Soma ble overrakt blomster og takk fra Erik og Ståle etter fire års innsats som styreleder. Jørund ble særlig berømmet for sitt brobyggerarbeid mellom natur- og friluftsorganisasjonene i Rogaland og for sine evner som strategisk ”tenketank”. Vi er glad for at Jørund fortsetter i styret som varamedlem og som kontaktperson i FNF, Rogaland. Jørund overrakte blomster og takk til Tor Ytre-Arne som går ut av styret etter to år. Tor vil fortsatt bistå oss i saker som gjelder Stavanger, og det er vi glad for. Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.15.

Erik Thoring referent

Aktuell sakspapirer:

Styrets beretning 2005

Oppdaterte statutter for NiRs natuvernfond