Fylling og vern?

Ryggmyra i Randaberg skal nå reguleres som verneområde og samtidig få sin egen skjøtselsplan. Så langt alt vel. Men i myras nabolag er det kommet opp forslag om en stor stein- og jordfylling. Det er Naturvernforbundet skeptisk til.

Ryggmyra er den siste store, intakte lavlandsmyra på Nord-Jæren. Myra ble sikret i gjeldende kommuneplan etter forslag fra Naturvernforbundet. Gjengroingen truer imidlertid verneverdiene, og det haster med tiltak. I løpet av året vil Ambio AS legge fram en tiltaksplan for myra, med umiddelbare tiltak og framtidig skjøtsel.

Samtidig har entreprenør T. Stangeland sett seg ut jordbruksområdet nord for myra som et potensielt utfyllingsområde for jord- og steinmasser. Naturvernforbundet har ytret flere kritiske bemerkninger til planen som utarbeides.