Glimt fra vår historie: Stiftelsen i 1928

Første artikkel skrevet av Erling Sømme Kielland.

Eriksson

Forenings første nestformann, byhistorikeren Anders Bærheim. Foto: Byarkivet Stavanger.

Vår historie blir tilgjengelig

Det er kjekt å ha styreprotokoller og korrespondanse helt tilbake til foreningens start i 1928. Men det er enda kjekkere når materialet kan bli gjort tilgjengelig og leselig. Den formidable oppgaven har byhistorikeren og naturverneren Erling Sømme Kielland påtatt seg. Han har tydet hundrevis av sider med styrereferater, ført inn med ulike håndskrifter, noen av dem ganske krevende. 

Erling som er pensjonist og bosatt i Randaberg, er imponert over kreativiteten, framsynet og engasjementet til datidens første naturvernere. En del av sakene, debattene og konfliktene vil han dele med medlemmer og andre interesserte. 

Denne artikkelen er publisert i Rygjavern nr 3-2010.

Jeg sitter med en 82 år gammel og litt slitt protokoll foran meg. På forsiden er påklebet en merkelapp med teksten:  I – Forhandlingsprotokol. Tiden  30.1. 28 – 22.3-37. Rogaland Kredsforening For Naturfredningi Norge. Det som nå er  Naturvernforbundet i Rogaland. Dette var 14 år etter at: Landsforeningen for Naturfredning i Norge  ble grunnlagt i 1914.

Det konstituerende møtet i ”Rogaland Kredsforening For Naturfredning i Norge”, foregikk på Stavanger Museum den 30 januar 1928.  Foranledningen  til stiftelsen var en henstilling fra museumsdirektør og arkeolog  på Stavanger Museum Jan Petersen,  til naturverninteresserte personer i Stavanger. At  Petersen tok dette initiativet, har kanskje sammenheng  med  det senere samarbeidet mellom foreningen og museet om vern og bevaring av fortidsminner i fylket.

Det ble valgt styre og tillitsmenn på møtet. Med følgende medlemmer som alle fortjener å nevnes:

Formand. Overmaskinist Ole Isaksen

Nestformand: Avd.chef Anders Bærheim

Sekretær: Avd.ing.  Sigurd Evensen

Kasserer: Materialforvalter L.A.R. Aadnesen

Hjælpekasserer: Toldinspektør  Oscar Svensen

1 varamand: Barber Erling Torgersen

2 varamand: Overtoldbetjent Todnem

3 varamand. Kjøbm. Arthur J. Tønnesen

Revisorer: Kjøbm. Thomas Fjermested og John Dahle.

Vi kan trygt regne med at alle hadde sterk interesse for natur og naturvern. En av dem – Anders Bærheim var på sin tid også en kjent byhistoriker som har etterlatt seg mye lokalhistorisk stoff- både tegninger og artikler- om Stavanger. Som brukes og refereres til  den dag i dag.

Foreningen var nå kommet i gang. Og allerede den 2 februar kom det første styremøtet. 10 saker sto på  dagsorden. Vi nevner tre av dem.                                                                    

Sak 1 : Formanden ønsket styremedlemmene velkommen til sit første møte og uttalte haab om et godt og frugtbringende samarbeide.

Sak 6 ble etterhvert et viktig arbeidsområde for foreningen: Der vedtokes om at søke indsamlet oplysninger om naturfredningsarbeidet i vort land og i andre land med sigte paa utarbeidelse av en serie artikler, der skal søkes anbragt i dagspressen.

Sak 7  er den aller første fredningssaken. : Der besluttedes at foreslaa paa første medlemsmøte at kredsforeningen anbefaler totalfredning av rein i 10 – ti-aar.                                                                                                                                                                                                                                            

Styrets ”naturvernglød”  var stor ved starten i1928. Hele 17 styremøter og et medlemsmøte ble avholdt av det midlertidige interimsstyret. 99 saker var oppført på sakslistene, og de favnet vidt.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.07.2011