God plan kan bli enda bedre

Kommunale matestasjoner for småfugler som fryser i kulda, nye holmer i Breiavatnet og omlegging av to turveger. Det er tre av over 20 forslag som Naturvernforbundet fremmer i høringen av Stavangers handlingsplan for biologisk mangfold.

Handlingsplan som kommunen har lagt fram i høst er meget god og varsler en systematisk satsing på å ta vare på byens mest verdifulle naturmangfold. Til neste år har Stavanger satt av 1,2 millioner kroner til naturforvaltning. Det er en nedgang fra inneværende år og er i så måte skuffende. Mange av tiltakene som er foreslått i handlingsplanen vil kreve betydelige investeringsmidler og økte driftskostnader. 

Naturvernforbundet bidrar med over 20 nye, konkrete innspill til planen. Her er de viktigste:

1. Offentlig matestasjoner for småfugl i sentrale turområder.
2. Lag en strategi for brukt av sprøytemidler.
3. Naturinformasjonsskilt i de 5 viktigste/best besøkte naturområdene.
4. Fjern tamgjessene fra Hålandsvatn.
5. Gjennomfør systematisk fellesfangst av mink på sjøfuglholmer.
6. Søk staten om tilskudd til bevaring av kystlynghei og slåttemark.
7. Innfør ferdelsrestriksjoner på vann i særlig sårbare deler av Store Stokkavatn.
8. Legg om turvegen i utløpsosen ved S. Stokkavatn.
9. Etabler sumpmark i beitemarka til Molauggården på Stokka.
10. Sjøsett en flytende fugleholme i Mosvatnet i løpet av mars 2011.
11. Plant vannplanter og restaurer holmene i Breivatnet.
12. Sett ut småsalamander på nye lokaliteter.
13. Etabler myr/våtmark på Forus og Grannes.
14. Rydd og tilbakefør hele eller deler av Madlaforen som våtmarksområde.
15. Vurder anlegging av lave kunstige holmer i Gauselvågen.
16. Fjern fyllingen og flytt turvegen innover på land i Revheimsvågen.
17. Etabler død ved deponier i byens skogsområder.
18. Forhindre at arter som er kritisk truet i Stavanger blir utryddet.
19. Resnes ved Hålandsvatnet blir byens nye naturarv-område.
20. Innfør ferdselsforbud NÅ på byens 6 hekkeholmer for sjøfugl.